quần chúng nhân dân

Phát huy vai trò của báo chí cách mạng trong tình hình hiện nay
Báo chí cách mạng là phương tiện hữu hiệu để tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách và pháp luật của Nhà nước tới cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Đồng thời, báo chí cách mạng cũng là công cụ sắc bén để đấu tranh vạch rõ âm mưu, thủ đoạn chống phá của kẻ thù để bảo vệ cương lĩnh chính trị, đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách của Chính phủ và Nhà nước.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO