Ban hành Hướng dẫn nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

PV| 22/03/2021 09:40
Theo dõi ICTVietnam trên

Ban Tuyên giáo Trung ương vừa ban hành hướng dẫn về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Hướng dẫn nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng - Ảnh 1.

Công tác tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cần được tiến hành thường xuyên, toàn diện, đồng bộ, thống nhất, kịp thời, phong phú, sinh động.

Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 09 tháng 3 năm 2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII), Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 03 - HD/BTGTW về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với mục đích mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong các Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng, từ đó thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng, sự đồng thuận cao trong nhân dân; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Theo đó, Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng phải được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, khoa học, chất lượng trong suốt cả nhiệm kỳ. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp đều quán triệt, nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết của Đảng.

Công tác tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng phải được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, chất lượng; kết hợp tự nghiên cứu với nghe phổ biến, quán triệt; các cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu các cấp trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, chủ trì và chịu trách nhiệm về chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; xây dựng chương trình hành động của cấp ủy.

Việc tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng phải kết hợp với thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị khác; phải gắn học tập, truyền đạt nội dung Nghị quyết với việc uốn nắn những nhận thức lệch lạc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Đặc biệt, công tác tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cần được tiến hành thường xuyên, toàn diện, đồng bộ, thống nhất, kịp thời, phong phú, sinh động.

Nội dung và phương thức

Công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền cần phải tập trung vào những nội dung cốt lõi, những vấn đề mới trong các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng: Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII; Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng (Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng).

Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng kết hợp tự nghiên cứu với nghe phổ biến, quán triệt.

Theo đó, Ban Bí thư sẽ chủ trì Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng theo hình thức trực tuyến kết nối đường truyền tới cơ sở ở những nơi có điều kiện trong 02 ngày, hoàn thành trong tháng 3/2021.

Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ chủ trì, phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản; lãnh đạo các hội văn học, nghệ thuật, hội khoa học - kỹ thuật và các văn nghệ sĩ, trí thức tiêu biểu bằng hình thức phù hợp (trực tuyến hoặc trực tiếp). Báo cáo viên là những đồng chí vừa chuyên sâu về Nghị quyết Đại hội XIII, vừa am hiểu sâu về lĩnh vực đặc thù của các cơ quan, hội, liên hiệp hội. Hoàn thành trong quý II/2021

Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương chỉ đạo tổ chức hội nghị bằng hình thức phù hợp (trực tuyến hoặc trực tiếp) cho từng đối tượng cụ thể ở cơ sở. Kết nối đường truyền với Hội nghị trực tuyến toàn quốc của Ban Bí thư cho các đối tượng theo Kế hoạch Tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc của Ban Tuyên giáo Trung ương. Khuyến khích mở thêm thành phần và điểm cầu đến cơ sở khi điều kiện hội trường và đường truyền cho phép.

Đối với Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương: Kết nối đường truyền với Hội nghị trực tuyến toàn quốc của Ban Bí thư cho các đối tượng theo Kế hoạch tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc và có thể mở tiếp điểm cầu trực tuyến tới các quân khu, đảng bộ trực thuộc. Khuyến khích mở thêm thành phần và điểm cầu đến cơ sở khi điều kiện hội trường và đường truyền cho phép. Hoàn thành trong tháng 3/2021.

Hội nghị dành cho những đối tượng chưa được tham gia học tập tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc thuộc các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương hoàn thành trong quý II năm 2021. Đồng chí Bí thư cấp ủy, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trực tiếp làm báo cáo viên.

Đối với các bộ, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương, các lực lượng vũ trang việc học tập, quán triệt thực hiện trong 1,5 ngày và hoàn thành trong quý II/2021.

Đối với Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội căn cứ các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và các tài liệu do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì biên soạn, tổ chức học tập, phổ biến sâu, rộng nội dung các Văn kiện Đại hội XIII đến từng đoàn viên, hội viên; tổ chức các hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII cho các đối tượng chưa được học tập tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc bằng các hình thức phù hợp. Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức giới thiệu nội dung các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng cho các chức sắc tôn giáo, cá nhân tiêu biểu với hình thức và quy mô phù hợp, kết hợp tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo. Thời gian nghiên cứu, học tập, quán triệt: 1,5 ngày và hoàn thành trong Quý II/2021.

Riêng đối với Đảng bộ Bộ Ngoại giao, Ban Cán sự đảng Bộ Ngoại giao phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương xây dựng chương trình, kế hoạch nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII cho đội ngũ cán bộ, đảng viên đang công tác, học tập ở nước ngoài bằng hình thức phù hợp, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh COVID -19; phổ biến Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong cộng đồng người Việt Nam định cư ở nước ngoài trong thời gian 01 ngày, hoàn thành trong Quý II/2021. Ở những địa bàn có điều kiện đặc thù, hoàn thành trong quý III/2021.

Đối với Ban cán sự đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII cho đội ngũ giảng viên, giáo viên lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân theo hình thức phù hợp (trực tiếp hoặc trực tuyến) trong đợt bồi dưỡng chính trị hè năm 2021. Báo cáo viên là những đồng chí trong Tổ biên tập Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Sau Hội nghị trực tuyến toàn quốc, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương gửi báo cáo kết quả thực hiện những nội dung của Hội nghị về Ban Tuyên giáo Trung ương (qua Vụ Lý luận chính trị) để tổng hợp báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong tháng 4/2021 và báo cáo kết quả đợt nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong tháng 7/2021. Riêng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo trong tháng 8/2021.

Triển khai Chương trình hành động theo phương châm "chủ trương 1, chương trình 10, hành động 100"

Sau đợt nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các tỉnh ủy, thành ủy, các ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương căn cứ Nghị quyết Đại hội và chương trình hành động đã xây dựng và thông qua tại Đại hội của cấp mình đối chiếu, rà soát với nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng để cập nhật, bổ sung, sửa đổi cho đầy đủ, phù hợp gắn với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị, thể hiện quyết tâm đổi mới, sáng tạo và đảm bảo khả thi, thiết thực, hiệu quả. Chỉ đạo chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp bổ sung, sửa đổi kế hoạch thực hiện Nghị quyết của cấp mình đã xây dựng, cụ thể hóa bằng các đề án, kế hoạch theo từng lĩnh vực, có lộ trình rõ ràng để triển khai thực hiện theo phương châm "chủ trương 1, chương trình 10, hành động 100".

Cấp ủy cấp huyện và cấp cơ sở, tổ chức đảng trên cơ sở bám sát, cụ thể hóa chương trình hành động của cấp tỉnh chọn những nội dung cụ thể, liên quan trực tiếp tới địa phương, đơn vị để bổ sung xây dựng chương trình hành động của tập thể cấp ủy.

Các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình hành động của cấp ủy, tổ chức đảng để thực hiện, gắn với những chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình, phù hợp với chức năng của từng cơ quan, đơn vị.

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội các cấp chủ trì thảo luận về Chương trình hành động, Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của tập thể để bổ sung, hoàn thiện và triển khai thực hiện theo lộ trình, thể hiện quyết tâm "dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung". Hằng năm kiểm điểm tiến độ thực hiện chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết đã đề ra. Kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch đề ra là cơ sở quan trọng để đánh giá hằng năm và cả nhiệm kỳ đối với tập thể cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu.

Công tác tuyên truyền cần kế thừa những kinh nghiệm, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong thời gian trước và trong thời điểm diễn ra Đại hội XIII của Đảng, tiếp tục tập trung tuyên truyền toàn diện, đồng bộ, thống nhất, kịp thời, nhanh nhạy, phong phú, sinh động về thành công của Đại hội, về những nội dung cốt lõi, những vấn đề mới trong các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; nhận diện đầy đủ những cơ hội, thuận lợi và khó khăn, thách thức trong những năm tới; chú trọng đấu tranh phản bác các quan điểm lệch lạc, sai trái, thù địch và định hướng dư luận xã hội theo đúng phương châm lấy "xây làm chính", "lấy đẹp dẹp xấu", "lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực"; phản ánh kịp thời, đầy đủ, toàn diện kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội tới đông đảo quần chúng nhân dân trong nước và kiều bào ta ở nước ngoài; góp phần củng cố niềm tin vững chắc, tạo sự đồng thuận thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Các cấp ủy Đảng chỉ đạo tổ chức đảng ở cơ sở căn cứ vào Tài liệu hỏi - đáp về các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn, đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến qua sinh hoạt của các tổ chức quần chúng, cụm dân cư, các hoạt động tập thể; chỉ đạo các cơ quan báo chí của ngành, địa phương tuyên truyền, phổ biến những nội dung cốt lõi và mới trong các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Đối với các địa phương có đông đảng viên là người dân tộc thiểu số, vùng cao, vùng sâu, vùng xa; địa phương có đông đảng viên là công nhân lao động tại các doanh nghiệp ngoài Nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: đề nghị cấp ủy giao ban tuyên giáo chủ động tổ chức biên soạn các tài liệu tuyên tuyền ngắn gọn bằng tiếng dân tộc, tờ rơi… phục vụ việc tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng phù hợp điều kiện, đặc thù của từng đối tượng cụ thể.

Các hội Văn học - Nghệ thuật chỉ đạo việc tuyên truyền Nghị quyết thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, đưa nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào các sáng tác, biểu diễn nghệ thuật với các hình thức thích hợp, hiệu quả, có sức thuyết phục.

Các cơ quan báo chí, phương tiện thông tin đại chúng chủ động xây dựng kế hoạch, có chuyên trang, chuyên mục phổ biến, tuyên truyền sâu rộng các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân và hoạt động thông tin đối ngoại về những nội dung cơ bản của các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Trong quá trình triển khai thực hiện, các tỉnh ủy, thành ủy, ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương, các cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng báo cáo những vấn đề phát sinh (nếu có) về Ban Tuyên giáo Trung ương (qua Vụ Lý luận chính trị) để theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, kịp thời xử lý, tổng hợp, báo cáo Ban Bí thư cho ý kiến chỉ đạo.

Nổi bật Tạp chí Thông tin & Truyền thông
Đừng bỏ lỡ
Ban hành Hướng dẫn nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO