tinh thần kinh doanh

  • Vai trò của chính phủ trong phát triển kinh tế số

    Vai trò của chính phủ trong phát triển kinh tế số

    Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII đã đề ra phương hướng phát triển mới cho nền kinh tế thông qua đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, nhất là những thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thực hiện chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế.
  • Hành trình phát triển quốc gia số thành công ở Slovenia

    Hành trình phát triển quốc gia số thành công ở Slovenia

    Bộ trưởng Bộ Hành chính công của Slovenia, Boštjan Koritnik đã có trao đổi với ITU News về cách thức quốc gia này ứng dụng công nghệ để chống lại đại dịch Covid-19, thúc đẩy phát triển kỹ thuật số và mang lại kết nối cho tất cả công dân của Slovenia.