Ninh Thuận nỗ lực giảm nghèo bền vững

UBND tỉnh Ninh Thuận đã ban hành Kế hoạch số 628/KH-UBND về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2020 trên địa bàn tỉnh với mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo năm 2020 đạt từ 1 - 1,5%.
20:15 PM 13/05/2020 In bài viết này

Mục tiêu đề ra

Kế hoạch nhằm hướng tới mục tiêu giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo; đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống, tăng thu nhập của người dân, đặc biệt ở các địa bàn có tỷ lệ hộ nghèo cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

Đồng thời, Kế hoạch còn nhằm tạo điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo tiếp cận thuận lợi các dịch vụ xã hội cơ bản, gắn các mục tiêu giảm nghèo bền vững với các chính sách an sinh xã hội và chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn, giải quyết việc làm cho người nghèo, hoàn thành kế hoạch giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020.

Ninh Thuận nỗ lực giảm nghèo bền vững - Ảnh 1.

Mô hình nuôi heo đen của đồng bào Raclai, huyện Bác Ái. (Ảnh: ninhthuan.gov.vn)

Theo đó, Kế hoạch đã xác định những chỉ tiêu cụ thể như phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo năm 2020 đạt từ 1 – 1,5%, riêng huyện nghèo Bác Ái giảm từ 4% trở lên; Không còn hộ nghèo thuộc đối tượng chính sách người có công; Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho 1.000 cán bộ cơ sở và 2.000 người dân tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn; Đảm bảo 100% hộ nghèo tham gia BHYT, 92% hộ cận nghèo trở lên tham gia BHYT.

Đồng thời, hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách xây dựng nhà tiêu, chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh và tăng số hộ được sử dụng nước sạch để giảm thiểu thiếu hụt về nước sạch và vệ sinh.

Bên cạnh đó, thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định các chính sách đối với người nghèo, cận nghèo và các đối tượng khó khăn khác; Phân bổ kinh phí cho chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, các dự án và tổ chức thực hiện đúng quy định; Công tác giải ngân kinh phí kịp thời, đảm bảo đúng tiến độ đề ra.

Ninh Thuận nỗ lực giảm nghèo bền vững - Ảnh 2.

Ngân hàng Chính sách xã hội giải ngân tại điểm giao dịch xã. (Ảnh: ninhthuan.gov.vn)

Nhiệm vụ và giải pháp

Để thực hiện được các chỉ tiêu đề ra, UBND tỉnh đã xác định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đó là tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác giảm nghèo bền vững theo Chỉ thị của Ban Thường vụ tỉnh ủy đã ban hành.

Xây dựng các văn bản chỉ đạo, điều hành và triển khai thực hiện chương trình. Tổ chức tuyên truyền sâu rộng về các chủ trương, chính sách giảm nghèo của Đảng và Nhà nước từ đó để người dân nắm được thông tin, nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác giảm nghèo, khơi dậy ý chí, chủ động vươn lên của người nghèo; biểu dương khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân điển hình trong công tác giảm nghèo.

Đặc biệt, tỉnh sẽ tăng cường, tạo điều kiện để người dân tham gia trong quá trình xác định đối tượng thụ hưởng đến lập kế hoạch, kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện đảm bảo công khai, minh bạch và tính trách nhiệm trong quá trình thực hiện. Tập trung huy động các nguồn lực hỗ trợ cho công tác giảm nghèo, ưu tiên bố trí nguồn lực cho huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn. Đẩy mạnh chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho người nghèo để áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất tạo ra các sản phẩm tăng thu nhập, cải thiện đời sống.

Đồng thời, nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội và doanh nghiệp trong công tác giảm nghèo. Phân công trách nhiệm các Sở, ngành giúp đỡ hộ nghèo có thành viên là đối tượng chính sách người có công để cuối năm 2020 các hộ này không nằm trong diện hộ nghèo; tạo điều kiện khuyến khích, động viên các hộ tham gia đăng ký thoát nghèo.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện gắn với sơ kết, rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác tổ chức triển khai thực hiện. Coi trọng vai trò của cấp cơ sở, đảm bảo sự tham gia của người dân trong việc giám sát và đánh giá để kết quả thực hiện phản ánh đúng thực chất.

Nhằm đạt được các mục tiêu Kế hoạch đề ra, UBND tỉnh đã giao các sở, ban ngành, UBND các huyện, xã… theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình tích cực chủ động tham gia thực hiện.

Những kết quả đạt được trong công tác giảm nghèo năm 2019

Trong năm 2019, toàn tỉnh đã thực hiện cấp 207.333 thẻ Bảo hiểm y tế cho người thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, người dân tộc thiểu số sống ở vùng khó khăn và người sống vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn với tổng kinh phí 141,44 tỷ đồng, riêng "Quỹ vì người nghèo" tỉnh đã hỗ trợ gần 3 tỷ đồng.

Chương trình tín dụng của Ngân hàng Chính sách xã hội đang thực hiện cho vay với doanh số cho vay hộ nghèo trong năm đạt 66,316 tỷ đồng, chủ yếu là hộ nghèo phát sinh trong năm; cho vay hộ cận nghèo đạt 125,314 tỷ đồng; cho vay hộ mới thoát nghèo đạt 157,837 tỷ đồng, chủ yếu là các hộ mới thoát nghèo và cận nghèo nhưng chưa bền vững, doanh số thu nợ đạt 106,530 tỷ đồng.

Thực hiện hỗ trợ 153 căn nhà cho hộ nghèo theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg, tổng kinh phí là 4.415 triệu đồng. Nâng tổng số nhà đã thực hiện giai đoạn 2016 - 2019 là 906 căn/1.463 căn, đạt 61,92% đề án.

Vân Anh
Xem thêm