Ủy ban MTTQ

  • Bắc Giang ứng dụng công nghệ cao xây dựng nông thôn kiểu mẫu

    Bắc Giang ứng dụng công nghệ cao xây dựng nông thôn kiểu mẫu

    Sau 10 năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng góp sức của người dân, bộ mặt nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã thay đổi rõ nét.
  • Bắc Giang thực hiện nghiêm việc phát hành, học tập sách lý luận, chính trị

    Bắc Giang thực hiện nghiêm việc phát hành, học tập sách lý luận, chính trị

    Tỉnh ủy Bắc Giang vừa có Công văn yêu cầu các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; các sở, cơ quan, ban, ngành; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh và các tổ chức chính trị- xã hội trong địa bàn tỉnh cần quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 44-CT/TW ngày 16/4/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.