Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan: "Tầm nhìn 2045, mục tiêu hoàn thành được hay không là nhờ thanh niên"

Tâm An| 11/03/2021 15:48
Theo dõi ICTVietnam trên

Đại hội Đảng lần thứ XIII đã đề ra nhiều chủ trương quan trọng để hiện thực hóa con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, nhất là xác định mục tiêu, tầm nhìn đến năm 2045 nước ta trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Mục tiêu ấy đạt được hay không trông chờ vào thanh niên - đội quân xung kích thực hiện sứ mệnh lớn lao và vinh dự này.

Đổi mới hơn nữa nội dung, phương thức hoạt động để đáp ứng yêu cầu mới, phù hợp với thanh niên

Được thành lập ngay trong những ngày đầu của cách mạng, Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh mang trong mình trọng trách to lớn, đó là đoàn kết, tập hợp, giáo dục thanh niên về chủ nghĩa cộng sản; tổ chức cho lực lượng thanh niên ưu tú đi theo ngọn cờ của Đảng đánh đuổi thực dân, phong kiến, đế quốc mang lại nền độc lập, tự do, thống nhất cho dân tộc. 90 năm qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh vinh quang được Đảng giao phó, thực sự trở thành tổ chức cộng sản của những người trẻ tuổi, đội dự bị tin cậy của Đảng, là lực lượng xung kích cách mạng, là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tuổi trẻ.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Đảng ta đã đề ra nhiều chủ trương quan trọng để hiện thực hóa con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, nhất là xác định mục tiêu, tầm nhìn phát triển đất nước trong 10 năm, 15 năm tới. Khát vọng, mục tiêu, tầm nhìn mà Đảng ta đề ra có thực hiện được hay không, chính thế hệ thanh niên ngày nay là người sẽ quyết định việc đó. Vì vậy, giáo dục thanh niên thành những người cộng sản ưu tú, tiếp bước cha anh dựng xây đất nước là một nhiệm vụ rất quan trọng.

Xây dựng lớp thanh niên phát triển toàn diện kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc - Ảnh 1.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. (Ảnh: Nhandan.com.vn)

Theo Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, trong quá trình lãnh đạo đất nước, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao vai trò, vị trí của thanh niên, xác định thanh niên là lực lượng xung kích cách mạng; công tác thanh niên là vấn đề sống còn của dân tộc, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng khẳng định "muốn hồi sinh dân tộc thì trước hết phải hồi sinh thanh niên".

Đảng ta luôn xác định tư tưởng xuyên suốt là xây dựng tổ chức thanh niên để xây dựng Đảng; đoàn kết thanh niên để giáo dục, đào tạo, rèn luyện, giúp thanh niên cống hiến, trưởng thành. Lịch sử phát triển của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh luôn gắn liền với nhiệm vụ vận động thanh niên đi theo Đảng làm cách mạng, đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn.

Theo đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Đại hội XIII của Đảng đã quyết định nhiều vấn đề vô cùng hệ trọng của đất nước, không chỉ trong 5 năm tới mà xác lập mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 (kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng) và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045 (kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam). Nghị quyết Đại hội đã đề ra 6 quan điểm chỉ đạo, 12 định hướng chiến lược phát triển đất nước trong thời kỳ 2021 - 2030, 10 mối quan hệ lớn cần nắm vững và xử lý, 6 trọng tâm, 3 đột phá để thực hiện thắng lợi mục tiêu chiến lược và tầm nhìn đó. Trong thời gian qua, hoạt động của Đoàn đã giúp thanh niên rèn luyện, trưởng thành, đóng góp xứng đáng cho đất nước.

Trong thời gian tới, với những quan điểm, tư tưởng, giải pháp quan trọng của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, cùng với những yêu cầu mới trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế và sự biến đổi của tình hình thanh niên, công tác thanh niên đòi hỏi tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phải tiếp tục đổi mới hơn nữa nội dung, phương thức hoạt động để đáp ứng yêu cầu mới, phù hợp với thanh niên.

Theo đó, để sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại như tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phải không ngừng đổi mới, khơi dậy trong thanh niên khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; tập trung "Xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam phát triển toàn diện: giàu lòng yêu nước, tự cường dân tộc; kiên định lý tưởng của Đảng, có đạo đức cách mạng, ý thức chấp hành pháp luật, sống có văn hóa, vì cộng đồng; có năng lực, bản lĩnh trong hội nhập quốc tế; có sức khỏe, kỹ năng và tác phong lao động công nghiệp, trở thành công dân tốt của đất nước".

Tiếp tục phát huy các giá trị và bồi đắp lý tưởng, ý chí, khát vọng của tuổi trẻ thành sức mạnh tổng hợp đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Xây dựng lớp thanh niên phát triển toàn diện kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc - Ảnh 2.

Xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam phát triển toàn diện để kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. (Ảnh: kinhtedothi.vn)

Người trẻ phải có 6 cặp chữ "T"

Mục tiêu Đại hội Đảng XIII đưa ra tầm nhìn đến năm 2045 nước ta trở thành nước phát triển, thu nhập cao, theo nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan, mục tiêu cao đó có hoàn thành được hay không là nhờ thanh niên.

Để có thể làm trọn sứ mệnh là đội quân xung kích, biến Việt Nam thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa vào một phần tư thế kỷ tới, bên cạnh những điều to tát, các bạn trẻ cần chú trọng rèn đức, luyện tài qua những việc làm cụ thể, bình dị hằng ngày theo phương châm 6 cặp chữ "T".

"Thứ nhất là khát vọng phải "thực tế", bởi khát vọng chung của đất nước rất lớn, nhưng khát vọng ấy chuyển sang mỗi đoàn viên, thanh niên phải rất thực tế, chứ nhiều khi anh em có khát vọng cao đẹp nhưng xa với khả năng thực tế, sở trường sở đoản của con người, môi trường đó, thì đâm ra thất vọng. Ý chí phải "tiến thủ" bởi có làm được hay không là trải qua thử thách rất lớn, chứ không chạy vạy "lối tắt", chỉ có chí tiến thủ mới phát triển được. Đầu óc phải "thông thái"; nghề nghiệp phải "tinh thông"; làm người phải "tử tế"; phong trào phải "thiết thực", nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan khẳng định tại Hội thảo khoa học "90 năm khẳng định và phát huy vai trò trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên Việt Nam".

Tạo cơ chế, chính sách để mọi tài năng trẻ đều được tham gia vào các lĩnh vực của đất nước

Nhấn mạnh về vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong thời kỳ Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và chủ động hội nhập quốc tế, ông Nguyễn Văn Hùng, nguyên Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương khẳng định, Ðảng phải tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác thanh niên bằng các nhiệm vụ và giải pháp toàn diện, đồng bộ, mạnh mẽ, tích cực và trách nhiệm. Trong đó, cần quan tâm hơn nữa việc phát hiện, trọng dụng nhân tài trẻ, tạo bước chuyển có tính đột phá trong bố trí và sử dụng cán bộ trẻ trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và hợp tác quốc tế.

Theo đó, cần tạo cơ chế, chính sách để mọi tài năng trẻ đều được tham gia vào các lĩnh vực của đất nước; mạnh dạn bố trí cán bộ trẻ đảm nhận các vị trí quan trọng trong hệ thống chính trị, nâng cao tỷ lệ cán bộ trẻ trong các cơ quan lãnh đạo, quản lý các cấp, các ngành. Coi đây là một nội dung quan trọng trong công tác cán bộ của Ðảng để lựa chọn cán bộ lãnh đạo cho tương lai. Tạo điều kiện thuận lợi để Ðoàn huy động, tổ chức cho thanh niên tham gia thực hiện các nhiệm vụ, chương trình phát triển kinh tế - xã hội; đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng và thực hiện chính sách đối với đội ngũ cán bộ Ðoàn.

Qua đó, cổ vũ, động viên tuổi trẻ cả nước tiếp tục phát huy truyền thống vinh quang và những thành quả đã đạt được, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, không ngừng đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, góp phần khơi dậy khát vọng, phát huy thanh niên góp sức xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Nổi bật Tạp chí Thông tin & Truyền thông
Đừng bỏ lỡ
Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan: "Tầm nhìn 2045, mục tiêu hoàn thành được hay không là nhờ thanh niên"
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO