Ban Tuyên giáo Trung ương

Điểm mới trong Quy định 100-QĐ/TW và 101-QĐ/TW đối với báo chí, xuất bản
Quy định 100-QĐ/TW và 101-QĐ/TW tiếp tục thể hiện sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với việc đổi mới, nâng cao trách nhiệm, quyền hạn và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo cơ quan báo chí, xuất bản phù hợp với đổi mới công tác cán bộ trong tình hình mới. Điều này nhằm tạo sự thống nhất, đồng bộ với các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước mới ban hành.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO