mô hình mới

  • Sánh vai với cường quốc năm châu phải dựa vào nghiên cứu khoa học công nghệ

    Sánh vai với cường quốc năm châu phải dựa vào nghiên cứu khoa học công nghệ

    Quyền Bộ trưởng Bộ TTTT Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh: “Đất nước ta muốn sánh vai cường quốc năm châu thì phải dựa vào công nghệ, vào nghiên cứu công nghệ. Chúng ta có lợi thế to lớn là sinh viên những người tuổi trẻ đầy khát khao lao động và cống hiến. Hãy coi tài sản lớn nhất của nhà trường là sinh viên”.