Những dấu ấn trong công tác tuyên giáo của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

04/04/2022 11:23
Theo dõi ICTVietnam trên

15 năm qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cấp ủy cùng đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Khối đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đạt nhiều kết quả quan trọng và toàn diện trên các mặt công tác. Trong đó, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đã thực hiện tốt công tác tham mưu cho Thường trực và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối trong lĩnh vực tuyên giáo của Đảng.

Đội ngũ cán bộ chuyên trách tuyên giáo luôn nêu cao tính tiên phong, gương mẫu, tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch; phòng, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; khơi dậy khí thế sôi nổi, thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng Đảng bộ Khối ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Vượt qua thách thức, khẳng định vị thế

Trong những năm qua, công tác tuyên giáo tại Đảng ủy Khối đã được triển khai đồng bộ, từng bước đi vào chiều sâu các mặt công tác xây dựng Đảng; công tác chính trị, tư tưởng được coi trọng và tăng cường, góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, tạo sự đồng thuận trong cơ quan, đơn vị. Đặc biệt, bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo về công tác tuyên giáo trong Khối. Điển hình như giai đoạn 2015-2020, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối tham mưu với Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ban hành 02 nghị quyết chuyên đề; 04 chỉ thị; 03 kết luận; 426 kế hoạch; 08 chương trình hành động; 179 báo cáo sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về lĩnh vực tuyên giáo. Năm 2021, tham mưu cụ thể hóa ban hành 01 chỉ thị; 01 kết luận; 02 chương trình, 12 kế hoạch; 09 báo cáo; 06 quyết định và nhiều văn bản triển khai thực hiện công tác tuyên giáo…

Cùng với đó, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đã hướng dẫn thực hiện việc nâng cao chất lượng sinh hoạt tư tưởng trong sinh hoạt đảng, nhất là ở chi bộ; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cấp ủy, tổ chức đảng; triển khai việc nêu gương của cán bộ, đảng viên; tăng cường và nâng cao chất lượng học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng trong Đảng bộ Khối; đổi mới nội dung công tác tư tưởng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tuyên giáo trong toàn Đảng bộ... Nhìn chung, hoạt động của công tác tuyên giáo từ năm 2007 đến nay đã có bước đổi mới, sáng tạo, đạt hiệu quả thiết thực; việc phối hợp với ban cán sự đảng, đảng đoàn, lãnh đạo các cơ quan Trung ương trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn được tăng cường, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ của các cơ quan Trung ương.

Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, 15 năm qua, Ban Tuyên giáo đã chủ trì tham mưu nội dung tuyên truyền về Lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Đảng bộ Khối (11/4/2007 - 11/4/2017) và Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Đảng bộ Khối (07/11/1948 - 07/11/2018); chủ trì biên soạn, xuất bản cuốn sách Lịch sử Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (1948-2018); tham gia xây dựng nội dung và vận hành Phòng Truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; Nhà truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tại ATK (Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang). Phối hợp và chủ trì tổ chức thành công một số hội thảo khoa học có ý nghĩa lịch sử, khoa học và thực tiễn, trong đó, nổi bật là 03 hội thảo khoa học: "Xây dựng Đảng về đạo đức" (năm 2016); "Noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh" (năm 2019); "Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí" (năm 2019); tham mưu, biên soạn xuất bản 3 cuốn sách Tổ chức đảng và đảng viên tiêu biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; thực hiện chức năng là cơ quan thường trực, giúp việc Ban Chỉ đạo 94, nay là Ban Chỉ đạo 35 Đảng bộ Khối, giúp Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, chống suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"...

Đặc biệt, nhằm sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, biến những quyết định của Đại hội thành hiện thực sinh động trong thực tế, ngay sau khi Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị 03-CT/TW, ngày 14/5/2011, số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên... được ban hành, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đã nghiêm túc triển khai thực hiện một cách bài bản, sáng tạo và ngày càng đi vào chiều sâu. Qua đó, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được thực hiện trong toàn Đảng bộ; tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị được tăng cường.

Ngay sau Đại hội XIII của Đảng, Đại hội XIII của Đảng bộ Khối, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối và Ban Tuyên giáo các cấp ủy trực thuộc đã tham mưu cho cấp ủy tổ chức thông báo nhanh kết quả Đại hội và những nội dung cơ bản, quan trọng mà Đại hội quyết định. Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đã tham mưu với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ban hành các văn bản chỉ đạo các cấp ủy đảng tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ Khối: Kế hoạch số 19-KH/ĐUK ngày 6/4/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020-2025; xây dựng Chương trình hành động thực hiện các nghị quyết sát với tình hình thực tiễn và đặc thù của Đảng bộ Khối. Đồng thời, hướng dẫn các cấp ủy trực thuộc tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 23-KH/ĐUK ngày 17/5/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về đẩy mạnh công tác tuyên truyền sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đảm bảo hiệu quả, thiết thực bằng nhiều hình thức đa dạng và phong phú.

Bên cạnh đó, Ban cũng đã tham mưu tổ chức thành công hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong toàn Đảng bộ Khối với 190 điểm cầu và hơn 30.000 đảng viên tham dự; Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020-2025; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với 250 điểm cầu và hơn 6.000 đồng chí tham gia học tập; Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII với 46 điểm cầu và 4.955 cán bộ, đảng viên tham dự …

Với những kết quả đạt được, liên tục trong các năm 2015-2017, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối liên tục được Thủ trưởng cơ quan biểu dương là tập thể lao động xuất sắc, trong đó, năm 2016 và 2018 là tập thể lao động xuất sắc tiêu biểu, được Đảng ủy Khối tặng cờ thi đua; năm 2018, được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Đặc biệt kết quả nổi bật của năm 2021, cùng với những năm qua đẩy mạnh tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa XII - XIII và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên và thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đã được nhận biểu trưng là một trong 22 đơn vị tiêu biểu trong cả nước được tuyên dương trong Chương trình Hồ Chí Minh Hành trình khát vọng do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức …

5 nhiệm vụ trọng tâm

Năm 2022 là năm Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tròn 15 tuổi. Đây là một bước phát triển lớn về vị thế, vai trò cũng như trách nhiệm của Đảng bộ, đòi hỏi sự nỗ lực hơn nữa của tập thể Đảng ủy Khối trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Tự hào về chặng đường lịch sử vẻ vang 15 năm qua của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, các cán bộ làm công tác tuyên giáo sẽ tiếp tục nỗ lực vượt khó, vươn lên, nêu cao tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, chủ động, sáng tạo trong mọi tình huống để phấn đấu luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối xác định nhiệm vụ chủ yếu của công tác tuyên giáo trong toàn nhiệm kỳ là: Chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng về chính trị, coi trọng xây dựng Đảng về tư tưởng và tổ chức, tập trung xây dựng Đảng về đạo đức, cùng toàn Đảng xây dựng Đảng về văn hóa; thực hiện các nghị quyết về xây dựng Đảng, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, XIII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, trọng tâm là thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị và tập trung ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Để thực hiện nhiệm vụ đó, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối xác định nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm trong thời gian tới là:

Một là, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng và định hướng tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Khối. Chú trọng nắm tình hình tư tưởng, tổng hợp, phân tích và dự báo những diễn biến, xu hướng tư tưởng có thể xảy ra và báo cáo, tham mưu cho cấp ủy các cấp kịp thời giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc, những vấn đề mới phát sinh.

Hai là, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các lĩnh vực: tuyên truyền việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, các hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước. Trong đó, tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục truyền thống nhân kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (11/4/2007 - 11/4/2022), hướng tới 75 năm ngày Truyền thống của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (7/11/1948 - 7/11/2023).

Ba là, đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, kết quả cụ thể hóa và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020-2025 và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương, nhất là Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Bốn là, tích cực triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; coi trọng việc bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho cấp ủy viên, bí thư chi bộ, nhất là những vấn đề gắn với xử lý tình huống phát sinh từ thực tiễn trong công tác xây dựng đảng. Chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo, trong đó đảm bảo về số lượng và chất lượng hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay; phối hợp với các đảng bộ trực thuộc để kiện toàn, hoàn thiện bộ máy làm công tác tuyên giáo các cấp trong Đảng bộ Khối.

Năm là, phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng tham gia công tác tuyên giáo, nhất là các cơ quan thông tấn, báo chí, kiên quyết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh làm thất bại những âm mưu và thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị, chủ động đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là trên mạng xã hội./.

Nổi bật Tạp chí Thông tin & Truyền thông
Đừng bỏ lỡ
Những dấu ấn trong công tác tuyên giáo của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO