Tập trung xuất bản các ấn phẩm phục vụ học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

PV| 23/03/2021 10:48
Theo dõi ICTVietnam trên

Năm 2021, các nhà xuất bản sẽ tập trung xuất bản và phát hành các ấn phẩm tuyên truyền đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đi vào cuộc sống.

Đó là một trong những nội dung quan trọng được đưa ra tại Hội nghị triển khai công tác xuất bản và phát hành xuất bản phẩm năm 2021 do Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức.

Sau khi Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII được công bố, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật và Văn phòng Trung ương Đảng đã bắt tay vào công tác biên tập và xuất bản Văn kiện. Sau nhiều cố gắng nỗ lực, mới đây Bộ Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã ra mắt bạn đọc, gồm 648 trang, được chia thành 2 tập, cung cấp 10 văn kiện, tài liệu quan trọng đã được thông qua tại Đại hội XIII.

Tập 1 dày 292 trang, gồm các văn kiện: Diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam; Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030.

Tập 2 dày 356 trang, gồm các Văn kiện: Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng; Báo cáo tiếp thu, giải trình của Đoàn Chủ tịch Đại hội về ý kiến thảo luận của các đại biểu đối với các Văn kiện trình Đại hội; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam; Phát biểu của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại phiên bế mạc Đại hội; Diễn văn bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tập trung xuất bản các ấn phẩm phục vụ học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng - Ảnh 1.

Bộ Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII gồm 648 trang, được chia thành 2 tập.

Tập trung xuất bản các ấn phẩm phục vụ học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng - Ảnh 2.

Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập 1 dày 292 trang.

Các Văn kiện được xây dựng trên cơ sở tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn, đã đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với việc tổng kết 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011) và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020; đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045.

Các Văn kiện đã đưa ra những thông điệp mạnh mẽ, những quyết sách sáng suốt, đúng đắn, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ, có hiệu quả công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Tập trung xuất bản các ấn phẩm phục vụ học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng - Ảnh 3.

Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập 2 dày 356 trang.

Trong bối cảnh hiện nay, khi cán bộ, đảng viên, nhân dân đang mong chờ và đặt nhiều kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ của Đảng để khơi thông mọi nguồn lực, tiếp tục đà phát triển đất nước nhanh và bền vững, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, thì việc quán triệt, nghiên cứu, triển khai thực hiện tốt Nghị quyết, các Văn kiện của Đại hội XIII vừa là một yêu cầu, vừa là một nhu cầu cấp bách, sẽ tạo cơ sở cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, như mục tiêu phát triển tổng quát đã nêu trong Báo cáo chính trị: "Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa".

Theo đó, Văn kiện sẽ được phát hành đến các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở Đảng trong cả nước, nhằm phổ biến, tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân về kết quả Đại hội; Nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết và các Văn kiện Đại hội; Khẩn trương xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch hành động, phát động phong trào thi đua yêu nước sâu rộng, tinh thần đổi mới sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống, biến những quyết định của Đại hội thành hiện thực sinh động trong thực tế.

Bên cạnh đó, để cung cấp tài liệu phục vụ cho việc học tập, quán triệt và nghiên cứu, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đúng như tinh thần Chỉ thị số 01-CT/TW của Bộ Chính trị ngày 9/3/2021, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, tổ chức biên tập, xuất bản nhiều ấn phẩm liên quan: "Những điểm mới, điểm nhấn trong các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng", "Tài liệu học tập các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (dùng cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở)", "Tài liệu hỏi - đáp các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (dùng cho đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội và tuyên truyền trong nhân dân)", "Tài liệu nghiên cứu các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng", "Tìm hiểu một số thuật ngữ trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng", "Tham luận tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng".

Bộ giáo trình giảng dạy các môn lý luận chính trị trong chương trình đào tạo trình độ đại học các ngành chuyên và không chuyên về lý luận chính trị cũng sẽ được cập nhật, bổ sung những nội dung trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Nổi bật Tạp chí Thông tin & Truyền thông
Đừng bỏ lỡ
Tập trung xuất bản các ấn phẩm phục vụ học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO