gặp mặt

  •  Bộ TTTT 2019, năm của trọng tâm và bứt phá

    Bộ TTTT 2019, năm của trọng tâm và bứt phá

    Bộ trưởng Bộ TTTT Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh, năm 2019, khẩu hiệu của Bộ TTTT là “Làm gương, Kỷ cương, Trọng tâm, Bứt phá”. Tất cả các đơn vị trong Bộ quán triệt tinh thần này.