Công tác xây dựng Đảng về cán bộ không chỉ bổ nhiệm đúng mà phải xây dựng được cơ chế bảo vệ người dám nghĩ, dám làm

PV| 27/03/2021 14:34
Theo dõi ICTVietnam trên

Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng về mặt nhận thức đối với cán bộ, đảng viên, nhất là đối với cấp ủy các cấp.

Triển khai Nghị quyết vào cuộc sống: Phải xây dựng được cơ chế bảo vệ những người dám nghĩ, dám làm - Ảnh 1.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo bộ ngành Trung ương, địa phương dự Hội nghị tại điểm cầu chính tại Phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. (Ảnh: Baochinhphu.vn)

Triển khai Nghị quyết vào cuộc sống: Phải xây dựng được cơ chế bảo vệ những người dám nghĩ, dám làm - Ảnh 2.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương. (Ảnh: Baochinhphu.vn)

Trong buổi sáng nay (27/3), hàng triệu cán bộ, đảng viên trong cả nước đã được nghe Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng giới thiệu, quán triệt về chuyên đề "Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng" với các nội dung cơ bản, như: Tổng kết đánh giá việc thực hiện nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Tầm nhìn và định hướng phát triển; Đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển đất nước nhanh, bền vững; Hoàn thiện toàn diện, đồng bộ thể chế phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển con người, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Những nhiệm vụ trọng tâm, các đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ Đại hội XIII…

Trong đó, ba đột phá chiến lược được Đảng ta tập trung thực hiện trong thời gian tới là:

Thứ nhất, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, trước hết là thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đổi mới quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, cạnh tranh hiệu quả. Tập trung ưu tiên hoàn thiện đồng bộ, có chất lượng và tổ chức thực hiện tốt hệ thống luật pháp, cơ chế, chính sách, tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, lành mạnh, công bằng cho mọi thành phần kinh tế, thúc đẩy đổi mới sáng tạo; huy động, quản lý và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển, nhất là đất đai, tài chính, hợp tác công - tư; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền hợp lý, hiệu quả, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực bằng hệ thống pháp luật.

Thứ hai, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; ưu tiên phát triển nguồn nhân lực cho công tác lãnh đạo, quản lý và các lĩnh vực then chốt trên cơ sở nâng cao, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện, cơ bản về chất lượng giáo dục, đào tạo gắn với cơ chế tuyển dụng, sử dụng, đãi ngộ nhân tài, đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng và phát triển mạnh khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam, tinh thần đoàn kết, tự hào dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thứ ba, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại cả về kinh tế và xã hội; ưu tiên phát triển một số công trình trọng điểm quốc gia về giao thông, thích ứng với biến đổi khí hậu; chú trọng phát triển hạ tầng thông tin, viễn thông, tạo nền tảng chuyển đổi số quốc gia, từng bước phát triển kinh tế số, xã hội số…

Đặc biệt, đề cập đến những nội dung mới trong xây dựng Đảng, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cho biết, vấn đề công tác cán bộ và phòng chống tham nhũng, lãng phí tiếp tục được đề cập rất rõ ràng trong báo cáo: "Công tác xây dựng Đảng về cán bộ không chỉ chúng ta lựa chọn đúng, phát hiện đúng, đào tạo đúng, sử dụng đúng, quy hoạch đúng, bổ nhiệm đúng mà còn phải xây dựng được cơ chế để bảo vệ những người dám nghĩ, dám làm, phải làm việc được trên môi trường quốc tế. Công tác kiểm tra giám sát, công tác phòng chống tham nhũng mạnh hơn, quyết liệt hơn, bài bản hơn, nhưng trong này có nhấn mạnh là chúng ta phải hoàn thiện hệ thống pháp luật để không dám tham nhũng. Chúng ta phải có cơ chế khuyến khích để người ta không muốn tham nhũng. Phải có cơ chế pháp luật để xác định rất rõ những sai phạm để xử lý cán bộ mà vi phạm là không dám. Hoàn thiện cơ chế pháp luật để người ta biết được người ta làm như thế là đúng thì người ta không thể tham nhũng được vì quy định quá chặt chẽ, rõ ràng".

Theo đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, 5 năm qua, quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, khá toàn diện, tạo ra nhiều dấu ấn nổi bật. Từ những điểm quan trọng, mấu chốt được nêu trong Báo cáo chính trị, mỗi địa phương, đơn vị sẽ đúc rút được những kinh nghiệm hay, bài học quý để áp dụng tại địa phương, đơn vị của mình.

Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 09/3/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII, Công văn số 147/CV-ĐU ngày 22/3/2021 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về việc tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, căn cứ các văn bản của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc, Đảng ủy Bộ TT&TT đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, kết nối với Hội nghị trực tuyến toàn quốc và đầu cầu Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Theo đó, Hội nghị được diễn ra trong 2 ngày 27 – 28/03 tại 10 điểm cầu kết nối đến 36 Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc với hơn 1.500 đảng viên. Cụ thể: Điểm cầu Đảng ủy Bộ tại trụ sở Bộ TT&TT, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Cục Bưu điện Trung ương, Tòa nhà Cục Viễn thông, Tòa nhà Cục Tần số Vô tuyến điện, Văn phòng Bộ TT&TT tại Đà Nẵng, Văn phòng Bộ TT&TT tại TP. Hồ Chí Minh, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông tại TP. Hồ Chí Minh, Cục Bưu điện Trung ương tại TP. Hồ Chí Minh, các điểm cầu còn lại thuộc Đảng bộ Cục Tần số tại 5 tỉnh, thành phố (kết nối thứ cấp).

Nổi bật Tạp chí Thông tin & Truyền thông
Đừng bỏ lỡ
Công tác xây dựng Đảng về cán bộ không chỉ bổ nhiệm đúng mà phải xây dựng được cơ chế bảo vệ người dám nghĩ, dám làm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO