Đại hội XIII của Đảng: Nhất định Tổ quốc chúng ta sắp tới sẽ ngày càng vinh quang hơn

Ánh Dương| 01/02/2021 11:51
Theo dõi ICTVietnam trên

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam và là dấu mốc rất quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng và đất nước.

8h sáng nay, 1/2, sau hơn 8 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển", với ý thức trách nhiệm cao trước Đảng, nhân dân và đất nước, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình, kết thúc sớm hơn gần 2 ngày so với kế hoạch đề ra.

Đại hội đã thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ và nhất trí cao thông qua các Văn kiện quan trọng: Báo cáo Chính trị; Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và Phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Báo cáo tổng kết Công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng khóa XII; Báo cáo Kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; Bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII (nhiệm kỳ 2021-2026) với 200 người, trong đó 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết.

"Với số phiếu gần như tuyệt đối", Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã bầu Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng giữ chức Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Đại hội XIII của Đảng: Nhất định Tổ quốc chúng ta sắp tới sẽ ngày càng vinh quang hơn - Ảnh 1.

"Với số phiếu gần như tuyệt đối", Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã bầu Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng giữ chức Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. (Ảnh: Gia Hân)

"Tổ quốc chúng ta sắp tới sẽ ngày càng vinh quang hơn"

Phát biểu thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi lời cảm ơn Đại hội, các đại biểu dự Đại hội đã tin cậy, tín nhiệm "bầu chúng tôi vào cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng, giao cho chúng tôi nhiệm vụ quan trọng, trọng trách hết sức lớn lao nhưng cũng vô cùng vinh dự".

"Chúng tôi xin hứa trước Đại hội, trước toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, tập thể Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII sẽ hết sức cố gắng, ra sức phấn đấu, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.

Đại hội XIII của Đảng: Nhất định Tổ quốc chúng ta sắp tới sẽ ngày càng vinh quang hơn - Ảnh 2.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ra mắt tại phiên Bế mạc Đại hội. (Ảnh: PV)

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cũng sẽ tiếp nối, kế thừa những truyền thống, thành quả cách mạng đã đạt được cùng với toàn Đảng, toàn dân phát huy những truyền thống vẻ vang và kinh nghiệm quý báu của Đảng, dân tộc, tăng cường đoàn kết nhất trí, thống nhất tư tưởng và hành động, luôn luôn rèn luyện, trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng để không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị và năng lực công tác, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới và lòng mong đợi của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự giúp đỡ, ủng hộ quý báu của các bậc lão thành cách mạng, các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc các tổ chức chính trị xã hội, các đoàn thể nhân dân, các cơ quan ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, các giới, đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế để Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII có thêm sức mạnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

"Nhân dịp này chúng tôi cũng xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lão thành cách mạng, các bậc đàn anh đi trước đã nêu gương. Chúng tôi cố gắng học tập để kế thừa, phát huy những kết quả mà các đồng chí cùng toàn Đảng, toàn dân trong suốt mấy thập kỷ vừa qua cùng Đảng ta lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân giành được cơ đồ tiềm lực, vị thế, uy tín như ngày nay".

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định, vinh dự đi cùng với trách nhiệm. Vinh dự càng cao thì trách nhiệm càng lớn, nhất là nhiệm vụ trong giai đoạn sắp tới, như trong Văn kiện trình Đại hội vừa qua đã nói có rất nhiều thuận lợi, thời cơ nhưng cũng có muôn vàn khó khăn, thử thách, có những điều không thể lường trước được, nên tuyệt đối không được chủ quan, tự mãn, kiêu ngạo, càng phải khiêm tốn học tập, càng phải khiêm tốn làm mọi công việc để xứng đáng với sự tin cậy của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

Tập thể 200 thành viên Ban Chấp hành Trung ương khóa này, kể cả chính thức và dự khuyết, "xin hứa với các đồng chí và Đại hội sẽ là một khối đoàn kết, thống nhất cao, như Bác Hồ đã nói, Đại hội là dịp đã đoàn kết càng đoàn kết hơn, đã tiến bộ ngày càng tiến bộ hơn".

"Nhất định Tổ quốc chúng ta sắp tới sẽ ngày càng vinh quang hơn, để sánh vai với các cường quốc năm châu trên thế giới như Bác Hồ đã dạy", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.

Việt Nam sẽ là nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045

Tại phiên bế mạc, đồng chí Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn Thư ký đọc toàn văn Dự thảo Nghị quyết Đại hội. Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII.

Nghị quyết nêu rõ: Đại hội tán thành những nội dung cơ bản về đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII và đánh giá chung về 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội năm 1991 (bổ sung, phát triển năm 2011), 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020, 30 năm thực hiện Cương lĩnh 1991, 35 năm thực hiện Công cuộc đổi mới; định hướng phát triển và phương hướng, nhiệm vụ phát triển đất nước trong thời gian tới nêu trong các Văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trình Đại hội.

Trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động nhanh, phức tạp, Cương lĩnh của Đảng tiếp tục là ngọn cờ tư tưởng, ngọn cờ chiến đấu, ngọn cờ quy tụ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc phấn đấu vì một nước Việt Nam "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

Nêu tầm nhìn và định hướng phát triển, quan điểm chỉ đạo, Nghị quyết nhấn mạnh mục tiêu tổng quát là: Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Theo đó, Đại hội đã thông qua 3 mục tiêu chiến lược quan trọng. Mục tiêu cụ thể đến năm 2025, kỷ niệm 50 năm Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước: Là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng: Là nước đang phát triến, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Đại hội Đảng XIII quyết nghị không sửa Điều lệ Đảng

Với 100% đại biểu đồng ý (biểu quyết thông qua Nghị quyết bằng hình thức giơ thẻ Đảng viên), Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội XIII.

Nội dung Nghị quyết nêu rõ, Đại hội XIII đã thống nhất bầu ra 200 ủy viên, trong đó có 180 chính thức và 20 dự khuyết. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục tái cử và được bầu làm Tổng Bí thư khóa XIII.

Nghị quyết Đại hội "không sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng hiện hành". Nghị quyết kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đồng bào ở nước ngoài đoàn kết, khơi dậy tinh thần, khát vọng dân tộc… để lập nên kỳ tích phát triển, đưa Việt Nam trở thành nước phát triển, hùng cường, thịnh vượng, thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Trong không khí phấn khởi trước thành công tốt đẹp của Đại hội, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đọc diễn văn bế mạc, tổng kết những kết quả, thành công nổi bật của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: "Đến giờ phút này, chúng ta có thể vui mừng báo cáo với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân rằng: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ta đã thành công rất tốt đẹp!"

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Thành công rất tốt đẹp của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ cổ vũ mạnh mẽ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, phấn đấu sớm đưa nước ta trở thành một nước phát triển, có thu nhập cao, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Bên cạnh đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị: Ngay sau Đại hội, các cấp ủy, tổ chức đảng cần tập trung làm tốt việc phổ biến, tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân về kết quả Đại hội; nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết và các Văn kiện Đại hội; khẩn trương xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch hành động, phát động phong trào thi đua yêu nước sâu rộng, tinh thần đổi mới sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức để sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống.

Nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là biến những quyết định quan trọng của Đại hội thành hiện thực sinh động, đưa nghị quyết vào cuộc sống, làm ra của cải vật chất, mang lại cuộc sống hạnh phúc cho nhân dân.

"Vừa qua, tổ chức thực hiện Nghị quyết vẫn là khâu yếu, sắp tới phải hết sức chú ý chỗ này. Muốn thế phải thể chế hóa, cụ thể hóa, có chương trình kế hoạch hành động cụ thể từ trên xuống dưới, lãnh đạo rất sâu sát, cụ thể, quyết liệt, kiểm tra đôn đốc thường xuyên, kịp thời biểu dương khen thưởng việc tốt người tốt và phê bình, thậm chí kỷ luật những người làm sai, làm hỏng, làm trái đường lối Nghị quyết của Đảng. Tinh thần ấy mới là quan trọng". - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đồng bào ta ở trong nước cũng như ở nước ngoài hãy phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội với tinh thần năm sau phải tốt hơn năm trước; nhiệm kỳ khóa XIII phải tốt hơn nhiệm kỳ khóa XII.

Nổi bật Tạp chí Thông tin & Truyền thông
Đừng bỏ lỡ
Đại hội XIII của Đảng: Nhất định Tổ quốc chúng ta sắp tới sẽ ngày càng vinh quang hơn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO