Đời sống xã hội

Đưa chính sách phát triển CNTT tới vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

T. Quân 18/11/2023 07:08

Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 03/2023/TT-BTTTT về hướng dẫn thực hiện một số nội dung về thông tin và truyền thông trong Tiểu dự án 1 và Tiểu dự án 2 thuộc Dự án 10 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025.

z4974095532054_76e6dab54a5ed9eb3022a8a0c121799d.jpg
Phát triển kinh tế - xã hội các vùng trong cả nước là nhiệm vụ cấp bách hiện nay

Thông tư số 03/2023/TT-BTTTT quy định rõ các nhiệm vụ trọng tâm đảm bảo nhiệm vụ đưa thông tin và truyền thông về vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi:

- Nhiệm vụ thông tin đối ngoại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc Tiểu dự án 10.1 của Chương trình;

- Nhiệm vụ hỗ trợ thiết lập các điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin tại Ủy ban nhân dân cấp xã để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự thuộc Tiểu dự án 10.2 của Chương trình (Viết tắt là điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng CNTT). Theo đó, địa bàn thiết lập điểm hỗ trợ đồng bào DTTS ứng dụng CNTT là các xã thuộc tiêu chí phân bổ vốn thực hiện Tiểu dự án 10.2 (Quy định tại Phụ lục X của Quyết định số 39/2021/QĐ-TTg ngày 30/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ) bao gồm: Xã đặc biệt khó khăn (Xã khu vực III) và xã không thuộc khu vực III có thôn đặc biệt khó khăn. Mỗi xã thiết lập một điểm hỗ trợ, được hỗ trợ sử dụng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng theo Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025. Các điểm hỗ trợ này thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ đồng bào DTTS ứng dụng CNTT; Hỗ trợ cho bà con tiếp cận thông tin về đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước qua mạng Internet; Hỗ trợ bà con sử dụng dịch vụ công trực tuyến; Học tập, nâng cao trình độ, kiến thức, kỹ năng sản xuất, phát triển kinh tế, thương mại, khoa học kỹ thuật, văn hóa - xã hội, kiến thức về đảm bảo an ninh, trật tự.

Để góp phần phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Thông tư được ban hành là cơ sở để thực hiện Tiểu dự án 1 và Tiểu dự án 2 thuộc Dự án 10 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025.

Nổi bật Tạp chí Thông tin & Truyền thông
Đừng bỏ lỡ
Đưa chính sách phát triển CNTT tới vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO