Phát huy vai trò của Mặt trận nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ Đại hội XIII của Đảng

Năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với nhiều sự kiện lớn của đất nước, cùng với cả hệ thống chính trị, Mặt trận sẽ nỗ lực đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, tập trung hướng về cơ sở để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, triển khai hiệu quả các chương trình phối hợp và những nhiệm vụ phát sinh nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết XIII của Đảng.
12:00 PM 08/03/2021 In bài viết này
Phát huy vai trò của Mặt trận nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ Đại hội XIII của Đảng đề ra - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Đại đoàn kết dân tộc là nguồn sức mạnh lập nên những kỳ tích vẻ vang

Đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu của dân tộc ta, được hun đúc qua hàng ngàn năm lịch sử dựng nước và giữ nước. Tinh thần yêu nước, trọng nhân nghĩa, đùm bọc lẫn nhau đã thấm sâu vào tình cảm và hành động của mỗi người dân đất Việt trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam. Kể từ ngày thành lập đến nay, ở bất kỳ thời kỳ nào, tổ chức Mặt trận cũng thể hiện rất rõ và thực hiện rất tốt vai trò, vị trí của mình, luôn trung thành với tôn chỉ, mục đích tập hợp các tầng lớp nhân dân thành một khối đoàn kết thống nhất về ý chí và hành động, tinh thần và lực lượng, tạo thành nguồn sức mạnh to lớn, lập nên những kỳ tích vẻ vang, là điều kiện cơ bản cho sự thành công sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây, cũng như công cuộc đổi mới xây dựng, phát triển đất nước ngày nay.

Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách về đại đoàn kết toàn dân tộc, để tổ chức Mặt trận thực hiện tốt các nhiệm vụ. Quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc, Mặt trận đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Nhà nước và các tổ chức thành viên tăng cường tuyên truyền, vận động, tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận, thống nhất, ổn định xã hội để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận phát động đã hướng vào phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững. Thông qua hoạt động giám sát và phản biện xã hội, Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Thực hiện nguyên tắc "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng", các thành viên của Mặt trận đã xây dựng các mô hình nhân dân tự quản, hỗ trợ nhau trong sản xuất, kinh doanh, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, khuyến học, khuyến tài, đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện.

Mặt trận đã trở thành ngôi nhà chung để các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, các tôn giáo, đồng bào ta ở nước ngoài phát huy lòng yêu nước, trí tuệ và khả năng của mình, góp phần tích cực xây dựng, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Trước đại dịch COVID-19 và ứng phó với thiên tai, bão lũ vừa qua, truyền thống yêu nước nồng nàn, tình nghĩa đồng bào sâu nặng, sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc một lần nữa được thể hiện đậm nét và mạnh mẽ.

Phát huy vai trò Mặt trận nhằm hiện thực hiệu quả Nghị quyết XIII của Đảng

Đất nước ta đang trong quá trình thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, đặt ra nhiều vấn đề mới, sự phát triển đa dạng, năng động và yêu cầu cao hơn về đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu ngày một gia tăng; phân hóa giàu nghèo, phân tầng xã hội diễn ra ngày càng sâu sắc. Bên cạnh đó, tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên có nơi còn diễn biến phức tạp; sự chống phá của các thế lực thù địch ngày càng nguy hiểm và tinh vi. Những thách thức đó đặt ra yêu cầu cấp thiết đòi hỏi Mặt trận phải đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, ứng dụng công nghệ thông tin, đáp ứng tốt hơn trước những yêu cầu phát triển mạnh mẽ của đất nước.

Phát huy vai trò của Mặt trận nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ Đại hội XIII của Đảng đề ra - Ảnh 2.

Ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

Theo đồng chí Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, trong thời gian tới, hoạt động của Mặt trận phải hướng mạnh về cơ sở, phát huy tốt hơn vai trò của các tổ chức thành viên, của Ban Công tác Mặt trận ở hơn 100 nghìn địa bàn dân cư trong cả nước; tập hợp sức mạnh của 100 triệu đồng bào trong nước và đồng bào ta ở nước ngoài, cùng hiệp lực, quyết tâm, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Lắng nghe ý kiến nhân dân, kịp thời phản ánh, tham mưu đối với cấp ủy, phối hợp cùng chính quyền giải quyết các vấn đề thiết thực liên quan đến đời sống nhân dân; tiếp tục giữ vai trò nòng cốt trong việc thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; đẩy mạnh hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia hiệu quả hơn trong xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn khẳng định, nhiệm vụ trọng tâm của hệ thống Mặt trận là triển khai quán triệt, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thực hiện các nội dung, nhiệm vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV, đại biểu HĐND các cấp. Trước mắt, tiếp tục động viên, khích lệ nhân dân thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19, phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục chăm lo tốt hơn đời sống của nhân dân, nhất là các địa phương bị dịch bệnh, thiên tai, lũ quét, sạt lở đất. Tuyên truyền, vận động, khơi dậy ý chí, khát vọng, đưa đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Đảng, Nhà nước đề ra.

Cụ thể, về các cuộc vận động ủng hộ người nghèo, phòng chống dịch COVID-19, phải bảo đảm hiệu quả, công khai, tránh thất thoát, không được để xảy ra tiêu cực, Mặt trận không được "tiêu" dù chỉ một đồng, cán bộ nào chi sai thì phải xử phạt nghiêm minh theo pháp luật...

Trong thời gian tới, Mặt trận các cấp sẽ xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cần phải nghiên cứu kỹ, đề ra được nội dung, nhiệm vụ, giải pháp cho sát thực tế. Phải thể hiện cụ thể làm gì, làm như thế nào, đúng chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận. Bên cạnh những điểm mới về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, Nhà nước, cần có những đột phá về thể chế, về tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao năng suất lao động, về kinh tế số, xã hội số, về phát triển hạ tầng công nghệ thông tin…

10 nhiệm vụ có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của công tác Mặt trận mà Đại hội XIII của Đảng đã nêu ra, theo Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cần tiếp tục phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ của nhân dân, đồng thời tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội; thực hiện "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng". Đồng thời, thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua có trọng tâm, trọng điểm; giám sát, phản biện xã hội phải phát huy vai trò của MTTQ để xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhân dân...

Cùng với đó, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng mạnh mẽ khoa học, công nghệ, nhất là những thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả. Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, "lợi ích nhóm", những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ ta…

Trước hết, từ nay đến ngày bầu cử, nhiệm vụ trọng tâm của Ủy ban MTTQ các cấp là tập trung cao độ để triển khai thực hiện nhiệm vụ Mặt trận tham gia bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. MTTQ Việt Nam tham gia công tác này với 6 nhiệm vụ cụ thể, trong đó có việc Ban Thường trực Ủy ban MTTQ chủ trì tổ chức hiệp thương, lựa chọn giới thiệu những người ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND.

Theo Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Hầu A Lềnh, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Mặt trận là tổ chức hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đảm bảo về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử trên cơ sở dự kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thường trực HĐND; trong quá trình thực hiện phải đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng đi đôi với phát huy dân chủ trong công tác hiệp thương của Mặt trận.

Trong việc lựa chọn, giới thiệu người ứng cử thuộc khối MTTQ và các tổ chức thành viên các cấp, cần cân nhắc đến yếu tố trẻ tuổi để cử tri dễ đồng thuận trong quá trình bỏ phiếu hoặc có biện pháp phù hợp với quy định của pháp luật trong quá trình vận động bầu cử để tăng khả năng trúng cử…

Ngoài ra, cần quan tâm đến người ứng cử ĐBQH là dân tộc thiểu số và tôn giáo, đây là trách nhiệm chính trị chung của hệ thống chính trị, của Hội đồng bầu cử quốc gia và của MTTQ. Bởi thực tiễn cho thấy việc sắp xếp những người ứng cử là các chức sắc tôn giáo, người tiêu biểu trong các dân tộc, các nhân sĩ, trí thức trong cùng một đơn vị bầu cử với các cơ cấu thành phần khác đã bộc lộ nhiều bất cập, cần thiết phải có tính toán bố trí khoa học để đảm bảo có một tỷ lệ nhất định những người tiêu biểu trong các dân tộc, tôn giáo, trí thức trong Quốc hội.

Với niềm tin vững chắc vào Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy những thành quả mà toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã nỗ lực phấn đấu đạt được, Mặt trận tiếp tục phát huy hết sức mình, vận động các tầng lớp nhân dân chung sức, đồng long khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, lòng nhân ái, niềm tự hào, tự tôn dân tộc - tự tin, đổi mới, sáng tạo - hun đúc ý chí, bản lĩnh, khát vọng phát triển, xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Đại hội XIII của Đảng đề ra.

PV
Xem thêm