Tuyên truyền dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng: Báo chí phải có các bài viết tích cực, chuyên sâu

Xuân Phúc| 30/10/2020 21:48
Theo dõi ICTVietnam trên

"Báo chí phải trở thành những "kiến giải" mang đến các bài viết tích cực, chuyên sâu, tìm ra cái cốt lõi, bản chất của các vấn đề cuộc sống, hướng đến những giá trị chân, thiện, mỹ và có bản sắc, diện mạo riêng… giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức được những quan điểm chủ trương, định hướng lớn trong Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Đại hội XIII của Đảng).

Đó là nhấn mạnh của đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương (TW) Lê Mạnh Hùng, đồng thời cũng là người phát ngôn báo chí Đại hội XIII của Đảng tại Hội nghị tập huấn cho phóng viên các cơ quan báo chí tuyên truyền nội dung Dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, do Ban Tuyên giáo Trung ương (TW) vừa tổ chức sáng nay (30/10), tại Hà Nội.

Dự hội nghị có lãnh đạo Ban Tuyên giáo TW, Hội đồng Lý luận TW, cùng đông đảo đại diện lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí.

Đây là sự kiện quan trọng nhằm cung cấp thông tin cho đội ngũ phóng viên, các cơ quan báo chí nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội XIII của Đảng và các Dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Đồng thời, qua Hội nghị, các phóng viên, báo chí được trang bị, cung cấp các phương pháp, cách thức tuyên truyền về các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng nêu trong Dự thảo Văn kiện trình Đại hội, đặc biệt là các điểm mới, từ đó giúp các cơ quan báo chí thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, cổ vũ, động viên cán bộ đảng viên, các tầng lớp nhân dân để phát huy trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm góp ý có chất lượng vào Dự thảo Văn kiện Đại XIII của Đảng.

Hai chuyên đề quan trọng đã được trình bày tại Hội nghị, gồm: Thông tin về các nội dung cốt lõi của dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; Định hướng tuyên truyền về Đại hội XIII của Đảng.

Báo chí phải phản ánh tuyên truyền Đại hội với trách nhiệm, tình cảm chân thành.

Tại Hội nghị, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo TW Lê Mạnh Hùng đã trình bày chuyên đề "Định hướng tuyên truyền về Đại hội XIII của Đảng".

Theo Phó Trưởng Ban Tuyên giáo TW, Đạị hội thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, do đó việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến của nhân dân vào Dự thảo Báo cáo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng là nhiệm vụ quan trọng, cần thiết.

Chỉ đạo về nhiệm vụ tuyên truyền của báo chí về Đại hội, Phó Trưởng ban tuyên giáo TW cho biết báo chí thực hiện vai trò tuyên truyền sâu rộng chia làm 03 đợt: Đợt 01 tuyên truyền cho đại hội Đảng các tỉnh, thành phố (đã hoàn thành); Đợt 02 từ nay đến Đại hội Đảng Toàn quốc; Đợt 03 sau bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tuyên truyền dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng: Báo chí phải là những

Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị và phát biểu

Do đó, để nâng cao hiệu quả hoạt động của báo chí đối với sự kiện quan trọng này, Phó Trưởng ban tuyên giáo TW yêu cầu, các cơ quan báo chí, các nhà báo, phóng viên, biên tập viên cần nghiên cứu kỹ Văn kiện, trực tiếp đóng góp Văn kiện, phản ánh hoạt động tuyên truyền Đại hội với trách nhiệm, tình cảm chân thành qua các bài báo tích cực, thông tin đầy đủ về sự kiện chính trị quan trọng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

"Báo chí phải tập trung đóng góp ý kiến Báo cáo Chính trị của Đảng, phải thống nhất trên quan điểm chỉ đạo, định hướng, phương hướng, nguyên tắc và các nhiệm vụ giải pháp đúng đắn, khoa học", Phó Trưởng ban tuyên giáo TW nhấn mạnh

Cũng theo người phát ngôn báo chí Đại hội XIII của Đảng, với việc lấy ý kiến các cơ quan báo chí vào dự thảo Văn kiện Đại hội đã được diễn ra trong 29/10 vừa qua, theo đó, các ý kiến đóng góp của Ban cán sự Đảng, Đoàn Hội Nhà Báo sẽ được chuyển thành văn bản, được gửi về Ban Tuyên giáo TW (dự kiến trước ngày 5/10).

Vì Nghị quyết Đảng có rất nhiều nội dung quan trọng, do đó, khi đưa tin, phản ánh, báo chí cần tập trung các bài viết có nội dung chuyên sâu, sâu sắc, nêu bật được tính khái quát của thông tin, nhưng vẫn đảm bảo cung cấp nhanh thông tin đến người dân, giúp người dân dễ đọc, hiểu, thực hiện, chấp hành.

Ngoài ra, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo TW mong muốn, báo chí phải trở thành những "kiến giải", tìm ra cái cốt lõi, bản chất của các vấn đề cuộc sống, hướng đến những giá trị chân, thiện, mỹ và có bản sắc, diện mạo riêng.

"Khi phản ánh về Đại hội Đảng, báo chí phải phát huy tốt các thế mạnh của từng báo, vì đây trở thành một tiêu chí toàn cầu của báo chí thời hội nhập. Thực hiện tốt điều này, Báo chí cần bám sát thực hiện Hướng dẫn số 121 của Ban Tuyên giáo TW về việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến của nhân dân vào Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ngày 10/9/2020 và Hướng dẫn 132 ngày 10/4/2020 của Ban Tuyên giáo TW về hướng dẫn báo chí tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng", Người phát ngôn báo chí Đại hội XIII của Đảng yêu cầu .

Một yêu cầu hết sức quan trọng nữa mà người phát ngôn báo chí Đại hội XIII của Đảng yêu cầu báo chí cần thực hiện tốt đó là phải tích cực tăng cường các bài viết cổ vũ, tuyên truyền động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, hưởng ứng các phong trào thi đua, yêu nước, các điển hình và nhân tố mới.

Đồng thời, báo chí cần chủ động thực hiện các bài viết đấu tranh phản bác các thế lực thù địch, phần tử cơ hội, chính trị lợi dụng vào việc góp ý vào Văn kiện Đại hội Đảng XIII của Đảng để phát tán các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, lệch lạc, tiêu cực nhằm chống phá Đảng, nhà nước, chế độ Việt Nam.

Đảng quy tụ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc đưa đất nước phát triển hùng cường.

Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Linh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, thành viên Tổ Biên tập Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã trình bày chuyên đề "Thông tin về các nội dung cốt lõi của Dự thảo Văn kiện trình Đại XIII của Đảng".

Theo đó, Dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng xác định rõ với chủ đề là: "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa". 

Với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển", Dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gồm 15 mục lớn tương ứng với 15 vấn đề lớn.

Các nội dung Dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã thể hiện rõ, 5 năm qua, nắm bắt thời cơ, thuận lợi; vượt qua thách thức, khó khăn, với sự đồng lòng, nhất trí, quyết tâm cao, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã nỗ lực phấn đấu đạt được những thành tựu rất quan trọng, phải kể đến việc đạt được những thành tựu:

- Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tiếp tục phát triển; kinh tế vĩ mô luôn ổn định, có tốc độ tăng trưởng duy trì ở mức khá cao. Điều này giúp giúp chất lượng tăng trưởng được cải thiện, quy mô và tiềm lực nền kinh tế tăng lên.

Tuyên truyền dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng: Báo chí phải là những

Hội nghị cung cấp thông tin phóng viên, các cơ quan báo chí nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội XIII của Đảng và các Dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

- Giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ tiếp tục được đổi mới và có bước phát triển.

- Các lĩnh vực văn hoá, xã hội, phát triển con người; quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu ngày càng được coi trọng và đạt nhiều kết quả quan trọng.

- Chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được giữ vững và tăng cường; quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, đạt nhiều thành tựu nổi bật.

- Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố; dân chủ xã hội chủ nghĩa tiếp tục được phát huy.

- Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa (XHCN) có nhiều tiến bộ, hoạt động hiệu lực và hiệu quả hơn; tổ chức bộ máy lập pháp, hành pháp và tư pháp tiếp tục được hoàn thiện.

- Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả rõ rệt.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được, chúng ta cũng còn nhiều hạn chế khuyết điểm như: Hoàn thiện thể chế, đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, công nghiệp hóa, hiện đại hóa còn chậm, chưa tạo được sự chuyển biến căn bản về mô hình tăng trưởng; năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế chưa cao; Đổi mới giáo dục đào tạo chưa đáp ứng tốt yêu cầu phát triển; KHCN chưa trở thành động lực then chốt thúc đẩy kinh tế - xã hội…

Những hạn chế, khuyết điểm trong quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội XII có nguyên nhân khách quan, song trực tiếp và quyết định nhất là do nguyên nhân chủ quan như: Nhận thức về một số chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước còn chưa sâu sắc, thiếu thống nhất, do vậy một số công việc triển khai thiếu kiên quyết, còn lúng túng.

Nhận thức triển khai đổi mới tổ chức bộ máy một số cơ quan TW và địa phương chưa đều, chưa đồng bộ. Công tác cán bộ còn mặt hạn chế, việc thực hiện một số nội dung trong các khâu trong công tác cán bộ ở một số nơi còn hình thức…

Những hạn chế khuyết điểm trên đây đòi hỏi toàn Đảng phải nghiêm túc nhìn nhận, nỗ lực phấn đấu để khắc phục, tiếp tục lãnh đạo đất nước phát triển nhanh, bền vững theo định hướng XHCN.

Đánh giá chung về 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước, 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2010, 30 năm thực hiện Cương lĩnh 1991, 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện so với những năm trước đổi mới.

Quy mô, trình độ nền kinh tế được nâng lên. Đời sống nhân dân cả về vật chất lẫn tinh thần được cải thiện rõ rệt. Đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay.

Những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử là sản phẩm kết tinh sức sáng tạo của Đảng và nhân dân, khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển của thời đại.

Kế thừa, phát huy hơn nữa những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ Đại hội XII, Dự thảo Báo cáo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng lần này cũng xác định các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá chiến lược, theo đó:

- Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN và hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

- Đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, xây dựng hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển phù hợp với nền kinh tế thị trường đầy đủ, hiện đại, hội nhập, đặc biệt phát triển đẩy mạnh chuyển giao, ứng dụng tiến bộ KHCN, đổi mới sáng tạo, nhất là thành tựu của cuộc CMCN 4.0, phát triển kinh tế số, nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế…

- Thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, các đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ 2021-2025, tạo nền tảng vững chắc cho công cuộc phát triển mạnh mẽ đất nước những năm tiếp theo. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phải chủ động, nhạy bén nắm chắc thời cơ, quyết vượt qua khó khăn, thách thức vì một nước Việt Nam cường thịnh, cùng tiến bước sánh vai với các cường quốc 5 châu, thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và ước vọng của toàn dân tộc Việt Nam.

Nổi bật Tạp chí Thông tin & Truyền thông
Đừng bỏ lỡ
Tuyên truyền dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng: Báo chí phải có các bài viết tích cực, chuyên sâu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO