Chuyển đổi số

Cà Mau tăng cường thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2023

Đỗ Thêu 08:06 12/09/2023

Vừa qua, UBND tỉnh Cà Mau vừa ban hành văn bản số 7159/UBND-KGVX về tăng cường thực hiện các nhiệm vụ về chuyển đổi số (CĐS) năm 2023.

tp-ca-mau-2.jpg
Theo kế hoạch CĐS năm 2023 của tỉnh, về chính quyền số đạt 6/11 mục tiêu, kinh tế số đạt 2/6 mục tiêu, xã hội số đạt 4/6 mục tiêu.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, TP. Cà Mau theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục triển khai hiệu quả công tác CĐS theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 6603/UBND-KGVX ngày 21/8/2023 về việc triển khai Kết luận Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 về CĐS Quốc gia và Đề án 06 của Chính phủ, bảo đảm hoàn thành các mục tiêu trong Kế hoạch hoạt động của Uỷ ban Quốc gia về CĐS Quốc gia, Kế hoạch hoạt động của Ban CĐS tỉnh và Kế hoạch CĐS năm 2023 của UBND tỉnh.

Trong đó lưu ý tập trung thực hiện: Xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu (CSDL) đã được cấp thẩm quyền phê duyệt; đẩy mạnh kết nối, liên thông, tích hợp, chia sẻ thông tin, dữ liệu với các hệ thống, phần mềm khác theo quy định;

Tăng cường ứng dụng CNTT trong xử lý văn bản, hồ sơ công việc, ứng dụng chữ ký số, đảm bảo an toàn thông tin mạng, an ninh thông tin; phát huy hiệu quả đầu tư các dự án CNTT, CĐS đã và đang triển khai.

Nâng cao hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công (DVC) trực tuyến (DVCTT), ưu tiên các dịch vụ công thiết yếu, liên quan đến hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Văn phòng UBND tỉnh thiết kế, thiết kế lại giao diện, trải nghiệm người dùng đối với DVC thiết yếu, đặc biệt chú trọng tới việc cung cấp thông tin đơn giản, trực quan, dễ hiểu, dễ thực hiện; Khẩn trương tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành chính sách giảm thời gian xử lý hồ sơ trực tuyến để khuyến khích người dân sử dụng DVCTT theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 6370/UBND-CCHC ngày 11/8/2023.

Thực hiện công khai kết quả đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp DVCTT của tỉnh theo Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh.

3.jpg
Việc thực hiện CĐS trong du lịch giúp các doanh nghiệp (DN) du lịch, các điểm đến có sự thay đổi rõ nét trong nhận thức, thích ứng linh hoạt với sự thay đổi của thị trường

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) trên cơ sở kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ “Triển khai các nền tảng số phục vụ du lịch, CĐS trong lĩnh vực du lịch” được Uỷ bản Quốc gia về CĐS giao cho tỉnh Cà Mau, căn cứ Đề án của UBND tỉnh về CĐS tỉnh Cà Mau đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và các văn bản hướng dẫn của Bộ VHTT&DL giao Sở VHTT&DL phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai các nền tảng số phục vụ du lịch, CĐS trong lĩnh vực du lịch đến năm 2025.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) rà soát, báo cáo tình hình thực hiện các mục tiêu thuộc nhiệm vụ của địa phương theo Quyết định số 17/QĐ-UBQGCĐS ngày 04/4/2023 của Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia về CĐS về việc ban hành Kế hoạch hoạt động của Uỷ ban Quốc gia về CĐS năm 2023; Quyết định số 35/QĐ-BCĐCĐS ngày 26/5/2023 của Trưởng Ban chỉ đạo CĐS tỉnh ban hành Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo CĐS tỉnh Cà Mau năm 2023; Kế hoạch số 230/KH-UBND ngày 22/12/2022 của UBND tỉnh về thực hiện CĐS năm 2023 của tỉnh Cà Mau và các nội dung tại Bản cam kết thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm Đề án 06 và CĐS tỉnh Cà Mau năm 2023.

Trong đó, cần nêu rõ các mục tiêu đã hoàn thành, chưa hoàn thành, đối với mục tiêu chưa hoàn thành cần xác định nguyên nhân, trách nhiệm thuộc cơ quan, đơn vị nào, thời gian hoàn thành, đề xuất giải pháp khắc phục. Báo cáo gửi UBND tỉnh trước ngày 20/9/2023.

Ngoài ra, yêu cầu Sở TT&TT đề xuất tham mưu tỉnh ban hành 03 kế hoạch để thực hiện 03 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 phê duyệt Chương trình CĐS Quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng đến Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030; Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31/3/222 phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Văn bản của Sở TT&TT gửi về UBND tỉnh trước ngày 26/9/2023.

Mặt khác, yêu cầu Sở TT&TT theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện việc cải thiện và nâng cao chỉ số CĐS tỉnh Cà Mau năm 2023; đồng thời triển khai Năm dữ liệu số quốc gia và đánh giá chỉ số CĐS (DTI) theo hướng dẫn của Bộ TT&TT; tham mưu UBND tỉnh tổ chức sự kiện Ngày CĐS quốc gia; chủ động theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị: thanh toán không dùng tiền mặt, tích cực tham gia hoạt động tổ công nghệ số cộng đồng, nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực CĐS./.

Bài liên quan
Nổi bật Tạp chí Thông tin & Truyền thông
Đừng bỏ lỡ
Cà Mau tăng cường thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2023
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO