Truyền thông

Chuyển đổi số báo chí theo nguyên tắc “động", "kịp thời”

Nhật Minh 15:46 10/05/2023

Bộ TT&TT vừa ban hành Quyết định số 781/QĐ-BTTTT ngày 8/5/2023 về Kế hoạch hành động triển khai chiến lược chuyển đổi số (CĐS) báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Theo đó, nội dung văn bản quan trọng trên nhằm tăng cường mạnh mẽ việc thực hiện hiệu quả, chất lượng các mục tiêu, nhiệm vụ chiến lược CĐS báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 được ban hành tại Quyết định số 348/QĐ-TTg ngày 06/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, tăng cường trách nhiệm, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ CĐS báo chí của các cơ quan, đơn vị.

Ưu tiên thúc đẩy, dùng các nền tảng số trong nước

Cụ thể hơn, văn bản còn hướng đến yêu cầu các cơ quan báo chí khi thực hiện CĐS báo chí phải đảm bảo: Hiểu rõ nhiệm vụ, thời gian hoàn thành; thực hiện trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo đảm tính khả thi; chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong và ngoài Bộ TT&TT để triển khai thực hiện hiệu quả, chất lượng các mục tiêu, nhiệm vụ được giao.

Yêu cầu chi tiết về chỉ tiêu CĐS báo chí của các đơn vị cơ quan báo chí giai đoạn 2023 - 2025 cần đảm bảo: Đưa nội dung lên các nền tảng số (ưu tiên các nền tảng số trong nước) qua từng năm lần lượt đạt (30%, 50%, 70%); sử dụng nền tảng phân tích, xử lý dữ liệu tổng hợp tập trung, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tối ưu hóa hoạt động đạt (20%, 30%, 50%); vận hành mô hình tòa soạn hội tụ, phù hợp với sự phát triển của khoa học, công nghệ tiên tiến trên thế giới, sản xuất nội dung theo các xu hướng báo chí số đạt (30%, 50%, 80%); tối ưu hóa nguồn thu, tăng doanh thu tối thiểu đạt (5% cơ quan báo chí tăng doanh thu 5%; 15% cơ quan báo chí tăng doanh thu 10%; 30% cơ quan báo chí tăng doanh thu 20%); có giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh hệ thống thông tin cấp độ 3 trở lên đạt (40%, 70%; 100%)…

img_07042023-1.jpg
CĐS báo chí cần thực hiện theo nguyên tắc “động, kịp thời” và “so sánh với quốc tế”

Đối với chỉ tiêu tăng trưởng giai đoạn 2026 - 2030, lần lượt các cơ quan báo chí phải đảm bảo: Đưa nội dung lên các nền tảng số (ưu tiên các nền tảng số trong nước) đạt (80%; 90%;94%;97%,100%); sử dụng nền tảng phân tích, xử lý dữ liệu tổng hợp tập trung, ứng dụng AI để tối ưu hóa hoạt động đạt (60%; 70%; 80%; 85%; 90%); hoạt động, vận hành mô hình tòa soạn hội tụ, phù hợp với sự phát triển của khoa học, công nghệ tiên tiến trên thế giới, sản xuất nội dung theo các xu hướng báo chí số đạt (85%; 90%; 94%; 97%; 100%)…

Để đảm bảo thực hiện tốt các yêu cầu nêu trên, văn bản yêu cầu các đơn vị chức năng thuộc Bộ TT&TT phối hợp cùng các đơn vị, cơ quan báo chí triển khai các nhiệm vụ nhằm thúc đẩy tăng trưởng chỉ tiêu nhằm đạt mục tiêu đến năm 2025; định kỳ đo lường, cung cấp số liệu chỉ tiêu Chiến lược do đơn vị mình phụ trách cho Cục Báo chí kèm theo đánh giá xu hướng, đề xuất theo nguyên tắc “động, kịp thời” và “so sánh với quốc tế” theo quy định tại Quyết định số 200/QĐ-BTTTT ngày 17/02/2023 của Bộ trưởng Bộ TT&TT ban hành Quy định về việc quản lý thực thi chiến lược phát triển các lĩnh vực TT&TT được ban hành giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến 2030.

Thực hiện nhiệm vụ CĐS báo chí phải có báo cáo, đánh giá

Cụ thể hơn, các chỉ tiêu thực hiện nhiêm vụ CĐS báo chí trong các cơ quan báo chí cần được tổng hợp, báo cáo số liệu theo thời gian các năm lần lượt : Quý I trước ngày 03/4; Quý II trước ngày 05/7; Quý III trước ngày 05/10; Quý IV trước ngày 05/12.

“Bộ TT&TT đề nghị các bộ, ngành, địa phương, cơ quan chủ quản báo chí căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai thực thi các mục tiêu, nhiệm vụ được giao theo Quyết định số 348/QĐ-TTg ngày 06/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ và định kỳ báo cáo về Bộ &TTTT trước ngày 15/12 hằng năm”, văn bản yêu cầu.

Ngoài những yêu cầu trên, văn bản cũng phân công: Đơn vị chủ trì (Cục Báo chí); các đơn vị phối hợp (các đơn vị thuộc Bộ TT&TT, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Sở TTT&TT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan chủ quản báo chí).

Ngoài ra, nhiệm vụ giao cụ thể đối với Cục Báo chí có trách nhiệm điều phối, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện; tổng hợp kết quả thực hiện Kế hoạch hằng năm, báo cáo Lãnh đạo Bộ.

Vụ Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm xem xét, thẩm định, báo cáo Lãnh đạo Bộ cấp kinh phí để triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ thực hiện Chiến lược trên cơ sở thực tế tình hình quản lý ngân sách của Bộ và theo quy định của pháp luật; hướng dẫn cụ thể các đơn vị thuộc Bộ trong việc lập dự toán và thực hiện thanh quyết toán theo quy định.

Còn lại, các đơn vị thuộc Bộ TT&TT được phân công chủ trì thực hiện các nhiệm vụ cụ thể tại Phụ lục Kế hoạch này có trách nhiệm xây dựng, phê duyệt kế hoạch triển khai chi tiết, tổ chức thực hiện bảo đảm chất lượng, hiệu quả và tiến độ theo yêu cầu. Bên cạnh các nội dung, quy định, quan trọng nêu trên, Quyết định cũng ban hành, kèm theo phụ lục hướng dẫn chi tiết việc thực hiện nhiệm vụ./.

Bài liên quan
Nổi bật Tạp chí Thông tin & Truyền thông
Đừng bỏ lỡ
Chuyển đổi số báo chí theo nguyên tắc “động", "kịp thời”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO