Kon Tum đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính để phục vụ người dân

T.H| 20/09/2021 15:29
Theo dõi ICTVietnam trên

Thời gian qua, Kon Tum đã triển khai thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ về thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC). Hàng năm, UBND thành phố ban hành kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC), trong đó trọng tâm là cải cách TTHC nhằm tạo thuận lợi cho các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân thực hiện các TTHC tại UBND cấp xã, phường, thành phố.

Phê duyệt Danh mục DVCTT trên Cổng dịch vụ công của tỉnh và tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2021

Cuối tháng 6/2021, Kon Tum đã ban hành Quyết định số 337/QĐ-UBND về việc phê duyệt, nâng cấp, bãi bỏ danh mục dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 4 thực hiện trên Cổng dịch vụ công của tỉnh; phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2021.

Theo đó, tỉnh đã: (1) Phê duyệt mới 40 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 cấp tỉnh; nâng cấp 05 dịch vụ công trực tuyến cấp tỉnh từ mức độ 3 thành mức độ 4.; (2) Phê duyệt mới 03 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 cấp huyện, trong đó: thực hiện cấp huyện 02 dịch vụ công; chung hai cấp tỉnh, huyện 01 dịch vụ công; (3) Phê duyệt mới 01 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 cấp xã; (4) Bãi bỏ 45 dịch vụ công trực tuyến.

Đồng thời, phê duyệt danh mục 502 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn.

Cụ thể: Tích hợp, cung cấp 454 dịch vụ công trực tuyến cấp tỉnh (157 dịch vụ công mức độ 3 và 297 dịch vụ công mức độ 4); Tích hợp, cung cấp 36 dịch vụ công trực tuyến cấp huyện (15 dịch vụ công mức độ 3 và 21 dịch vụ công mức độ 4); Tích hợp, cung cấp 12 dịch vụ công trực tuyến cấp xã (01 dịch vụ công mức độ 3 và 11 dịch vụ công mức độ 4).

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, địa phương có dịch vụ công trực tuyến đã được phê duyệt tại Quyết định, thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính đúng tiến độ, chất lượng theo quy định; thực hiện thanh toán trực tuyến các nghĩa vụ tài chính liên quan đến TTHC trên nền tảng thanh toán của Cổng dịch vụ công Quốc gia; tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh. 

Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh) chủ trì, phối hợp với Viễn thông Kon Tum tiến hành kiểm thử, cập nhật, tích hợp các dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh; Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Kon Tum đẩy mạnh Cải cách thủ tục hành chính để phục vụ người dân - Ảnh 1.

Kon Tum đã triển khai thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ về thực hiện công tác cải cách TTHC.

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ về cải cách hành chính

Ngày 23/8/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2969/UBND-KTTH về việc tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ về cải cách hành chính (CCHC).

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Trưởng ban Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố:

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các nội dung đã đề ra tại Kế hoạch CCHC năm 2021 của tỉnh và kế hoạch CCHC tại đơn vị, địa phương đảm bảo hiệu quả, đúng tiến độ, gắn với thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 30/6/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng cuối năm 2021.

Thực hiện việc niêm yết thủ tục hành chính (TTHC) và tổ chức tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý đúng quy định; nâng cao tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn và trước hạn; tuyệt đối không tự ý yêu cầu người dân, doanh nghiệp bổ sung thêm các thủ tục, giấy tờ không có trong quy định; hạn chế tối đa việc người dân, doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần; thực hiện nghiêm việc xin lỗi khi để xảy ra trễ hẹn; kiên quyết xử lý những trường hợp lợi dụng vị trí công tác để trục lợi cá nhân, gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp…

Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện công tác CCHC tại đơn vị và các đơn vị trực thuộc để kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn, bất cập; trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo UBND tỉnh hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét.

Xây dựng chuyên mục CCHC trên trang thông tin điện tử của đơn vị, địa phương; đồng thời, triển khai thực hiện việc đăng tin/bài viết tuyên truyền về CCHC lên chuyên mục ít nhất 01 tin, bài/tháng.

Chủ động phối hợp với Ủy ban Mặt trận và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, đẩy mạnh tuyên truyền trong đoàn viên, hội viên, nhân dân về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, tác động của Chỉ số PAPI, PARINDEX trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan hành chính nhà nước các cấp; tiếp tục vận động người dân, doanh nghiệp sử dụng tiện ích của dịch vụ bưu chính và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong giải quyết TTHC.

Tổ chức thực hiện tốt các nội dung về khắc phục những tồn tại, hạn chế từng chỉ số thành phần của Chỉ số PAPI, PAR INDEX tỉnh Kon Tum năm 2020 đã được phân tích, chỉ ra tại Công văn số 2158/UBND-KTTH ngày 28/6/2021 của UBND tỉnh; đồng thời, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu các giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện tại đơn vị, địa phương, góp phần cải thiện, nâng cao các Chỉ số PAPI, PAR INDEX của tỉnh trong thời gian tới.

Nổi bật Tạp chí Thông tin & Truyền thông
Đừng bỏ lỡ
Kon Tum đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính để phục vụ người dân
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO