Báo chí

Một số kết quả trong 5 năm thực hiện Luật Tiếp cận thông tin tại Sở Thông tin và Truyền thông Cà Mau

PV 12:28 21/07/2023

Thực hiện triển khai Luật Tiếp cận thông tin, Nghị định số 13/2018/NĐ-CP, 05 năm qua, Sở TT&TT Cà Mau đã đạt được một số kết quả ở hầu hết các nội dung phải công khai thông tin cũng như chủ động cung cấp thông tin cho tổ chức, cá nhân.

Cơ bản đáp ứng cho công tác nhận và giải quyết yêu cầu cung cấp thông tin cho công dân

Sở đã quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Luật Tiếp cận thông tin, Nghị định số 13/2018/NĐ-CP đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động của Sở; đồng thời, thực hiện Quyết định số 1404/QĐ-UBND ngày 15/8/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Luật Tiếp cận thông tin trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Sở đã ban hành Kế hoạch thực hiện và triển khai đến công chức, viên chức và người lao động trong toàn cơ quan trong năm 2016.

z4515775321910_ee2c1dd25f2814b5a3373dd6a55c6498.jpg
Thông tin công bố và hướng dẫn Luật Tiếp cận thông tin trên Cổng thông tin của Sở TT&TT tỉnh Cà Mau.

Để thực hiện có hiệu quả Luật Tiếp cận thông tin và các văn bản hướng dẫn thi hành, Sở đã ban hành các văn bản triển khai thực hiện như: Quyết định số 141/QĐ-STTTT 29/9/2016 ban hành Kế hoạch triển khai Luật Tiếp cận thông tin trong cơ quan Sở Thông tin và Truyền thông; Quyết định số 86/QĐ-STTTT công bố Danh mục thông tin được công khai theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin thuộc trách nhiệm của Sở TT&TT; Quyết định số 168/QĐ-STTTT ban hành Quy chế tổ chức và cung cấp thông tin cho công dân của Sở TT&TT. Đồng thời, phối hợp với Sở Tư pháp, UBND thành phố Cà Mau thực hiện triển khai 01 lớp triển khai Luật Tiếp cận thông tin cho đối tượng là báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện; 05 lớp triển khai Luật Tiếp cận thông tin và 01 lớp triển khai Luật Tiếp cận thông tin nâng cao cho hàng ngàn lượt cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Cà Mau...

Trong thực thi, Sở TT&TT đã công khai các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông; các thủ tục hành chính, quy trình giải quyết công việc thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở; thông tin phổ biến, hướng dẫn thi hành pháp luật, thực hiện chế độ, chính sách thuộc lĩnh vực quản lý của Sở TT&TT; thông tin về chương trình, dự án, đề án, kế hoạch ngành thông tin và truyền thông; thông tin về hoạt động đấu thầu của Sở TT&TT;...

Sở đã bố trí, trang bị cơ sở vật chất cơ bản đáp ứng cho công tác nhận và giải quyết yêu cầu cung cấp thông tin cho công dân. Phân công công chức Văn phòng Sở kiêm nhiệm nhiệm vụ làm đầu mối tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin để thực hiện cung cấp thông tin. Việc tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin thực hiện theo Quy chế tổ chức và cung cấp thông tin cho công dân.

Sở đã xây dựng Chuyên mục Thông tin công khai trên Trang thông tin điện tử cơ quan. Việc duy trì, lưu giữ, cập nhật thông tin được thực thường xuyên trên các mục: Danh mục công khai, Dự toán ngân sách, tình hình thực hiện dự toán ngân sách, tình hình công khai ngân sách,…

Về việc lập, cập nhật Danh mục thông tin phải được công khai và Danh mục thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện, Sở đã lập Danh mục thông tin công khai theo Điều 17 Luật Tiếp cận thông tin; Danh mục thông tin được công khai trên Trang thông tin điện tử theo Điều 19 Luật Tiếp cận thông tin theo Quyết định số 86/QĐ-STTTT ngày 27/7/2018; chưa có danh mục thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện.

Sở đã tham mưu UBND tỉnh phê duyệt Dự án “Xây dựng Đài Truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông tỉnh Cà Mau”, đầu tư cho 275 cụm thu phát thanh của 29 xã, phường trên địa bàn tỉnh Cà Mau, trong đó có xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn nhằm phục vụ cho công tác tuyên truyền, đáp ứng nhu cầu tiếp cận thông tin của Nhân dân...

Cung cấp thông tin cho 82 tổ chức, cá nhân về chính sách, pháp luật của Ngành

Việ cung cấp thông tin, đặc biệt là các thông tin phải được công khai trên Trang thông tin điện tử theo quy định đã được Sở TT&TT trú trọng cập nhật. Việc cung cấp đầy đủ thông tin đã tạo điều kiện thuận lợi giúp công dân tiếp cận được nguồn thông tin chính thống, chính xác, đảm bảo sự công khai, minh bạch thông tin của cơ quan hành chính nhà nước.

Đối với việc cung cấp thông tin theo yêu cầu, Sở chưa nhận được Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin của công dân. Tuy nhiên, trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/7/2018 đến 30/6/2023, đã cung cấp thông tin cho 82 tổ chức, cá nhân về chính sách, pháp luật của Ngành.

Bên cạch việc chủ động cung cấp thông tin, Sở đã ban hành văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện tiêu chí tiếp cận pháp luật lĩnh vực thông tin và truyền thông tại xã, phường, thị trấn; trong đó, đề nghị UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh thực hiện công khai và cung cấp thông tin theo quy định pháp luật về tiếp cận thông tin và thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn theo các quy định của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 Quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Tuy vậy, trong quá trình thực hiện Luật Tiếp cận thông tin, Nghị định số 13/2018/NĐ-CP, còn có những khó khăn như: Công chức làm đầu mối cung cấp thông tin thực hiện nhiệm vụ theo chế độ kiêm nhiệm, ít được tập huấn, bồi dưỡng để nâng cao trình độ, kỹ năng cung cấp thông tin. Cơ quan chức năng chưa có hướng dẫn cụ thể về kinh phí thực hiện cung cấp thông tin như công tác tuyên tuyên truyền, cập nhật thông tin;…

Bởi vậy, Sở TT&TT đề xuất, Nhà nước có cơ chế, chính sách cho công chức làm đầu mối cung cấp thông tin, cập nhật thông tin trên trang thông tin điện tử cơ quan; kinh phí tuyên truyền cho công dân nắm Luật Tiếp cận thông tin. Đồng thời, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng để nâng cao trình độ, kỹ năng cung cấp thông tin cho đội ngũ cán bộ, công chức làm đầu mối cung cấp thông tin...

Bài liên quan
Nổi bật Tạp chí Thông tin & Truyền thông
Đừng bỏ lỡ
Một số kết quả trong 5 năm thực hiện Luật Tiếp cận thông tin tại Sở Thông tin và Truyền thông Cà Mau
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO