Phát huy giá trị văn hóa giữ nước trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo

T.H| 21/10/2020 10:09
Theo dõi ICTVietnam trên

Vấn đề bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam là hết sức thiêng liêng, nhưng cũng hết sức khó khăn, phức tạp và lâu dài. Trước sau như một, Việt Nam kiên quyết và kiên trì đấu tranh bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế.

Cuốn sách "Phát huy giá trị văn hóa giữ nước Việt Nam trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo thời kỳ mới của Quân đội nhân dân Việt Nam" do Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Luyện - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Hải quân làm chủ biên, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân ấn hành đã làm rõ một số vấn đề lý luận và thực tiễn, đề xuất những giải pháp cơ bản phát huy giá trị văn hóa giữ nước Việt Nam trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo thời kỳ mới của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Văn hóa giữ nước Việt Nam

Văn hóa giữ nước Việt Nam là một trong những đặc trưng văn hóa truyền thống của dân tộc được hình thành, phát triển trong công cuộc đấu tranh giành và giữ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia, dân tộc và được phát huy cả về mặt vật chất, tinh thần để chuyển hóa thành sức mạnh to lớn của cả dân tộc trong xây dựng và bảo vệ đất nước.

Văn hóa giữ nước Việt Nam chứa đựng những giá trị tiêu biểu như: Lòng yêu nước nồng nàn, ý chí kiên cường, bất khuất; trên dưới thuận hòa, cả nước một lòng, toàn dân đánh giặc; gắn kết dựng nước với giữ nước; nghệ thuật đánh giặc độc đáo và tính nhân văn cao cả.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: "Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bản nước và lũ cướp nước". Hiện nay, văn hóa giữ nước Việt Nam vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong thời kỳ mới.

Thực tiễn xây dựng, trưởng thành, chiến đấu và chiến thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam là minh chứng hùng hồn cho truyền thống: "Trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng".

Những kết quả và thành tựu đạt được của quân đội chính là kết hợp sức mạnh tổng hợp của nhiều yếu tố, trong đó giá trị văn hóa giữ nước là một trong những nội dung cấu thành và là động lực tinh thần to lớn thôi thúc cán bộ, chiến sĩ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc nói chung, bảo vệ chủ quyền biển, đảo nói riêng.

Phát huy giá trị văn hóa giữ nước trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo

Việc phát huy giá trị văn hóa giữ nước trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo bên cạnh những điều kiện thuận lợi thì còn chịu ảnh hưởng các yếu tố không thuận. Đó là, nhận thức và quan niệm khác nhau về cách thức giữ nước và giữ chế độ; tác động tiêu cực của quá trình toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế, mặt trái của kinh tế thị trường, tình hình tranh chấp trên Biển Đông tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ xung đột;

Các thế lực thù địch đẩy mạnh chiến lược "diễn biến hòa bình", thúc đẩy "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ ta, thực hiện âm mưu "phi chính trị hóa" quân đội... Một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, chủ nghĩa cá nhân đã có những tác động xấu trực tiếp đến công cuộc giữ nước và bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Thực trạng phát huy giá trị văn hóa giữ nước Việt Nam trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo của quân đội thời gian qua góp phần quan trọng vào việc bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế, bất cập: Nhận thức của một số cán bộ, chiến sĩ về quốc phòng, an ninh, nhất là quan điểm bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa và đối tượng, đối tác chưa thật đầy đủ, sâu sắc; khả năng "miễn dịch" trước âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch còn hạn chế; dự báo, phòng ngừa các tiêu cực, tệ nạn xã hội thâm nhập vào đơn vị có nơi còn chủ quan; chất lượng huấn luyện, trình độ hiệp đồng tác chiến, khả năng tham mưu, đề xuất và xử lý tình huống có lúc bị động, lúng túng.

Hiện nay, mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong thời kỳ mới đặt ra ngày càng cao và toàn diện. Bảo vệ Tổ quốc không chỉ bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc mà còn phải bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc; bảo vệ nền văn hóa dân tộc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

Nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc đang chuyển sang giai đoạn mới ngày càng nặng nề, khó khăn, quyết liệt và lâu dài. Yêu cầu nhiệm vụ đặt ra cho các đơn vị quân đội là: Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ vững chắc biên giới và chủ quyền biển, đảo, vùng trời của Tổ quốc; đồng thời giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển bền vững đất nước. Giải quyết những bất đồng, tranh chấp bằng giải pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế.

Phát huy giá trị văn hóa giữ nước trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo - Ảnh 1.

Cuốn sách mang giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc

Cuốn sách mang giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc

Nội dung cuốn sách "Phát huy giá trị văn hóa giữ nước Việt Nam trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo thời kỳ mới của Quân đội nhân dân Việt Nam" của Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Luyện - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Hải quân làm chủ biên được chia thành hai phần chính:

Phần thứ nhất là Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Quân đội nhân dân Việt Nam phát huy giá trị văn hóa giữa nước Việt Nam trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Phần này với những nội dung chính như sau: Một số vấn đề lý luận về phát huy giá trị văn hóa giữ nước Việt Nam trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo; Thực trạng và kinh nghiệm phát huy giá trị văn hóa giữ nước Việt Nam trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo thời gian qua của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Phần thứ hai xoay quanh các vấn đề Yêu cầu và Giải pháp phát huy giá trị văn hóa giữ nước Việt Nam trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo thời kỳ mới của Quân đội nhân dân Việt Nam như: Những yếu tố tác động và yêu cầu phát huy giá trị văn hóa giữ nước Việt Nam trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo thời kỳ mới của Quân đội nhân dân Việt Nam; Giải pháp phát huy giá trị văn hóa giữ nước Việt Nam trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo thời kỳ mới của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Cuốn sách mang giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc không chỉ với lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam nói riêng mà còn với các đội ngũ những người đã và đang làm công tác bảo vệ biển đảo nói chung. Phát huy giá trị văn hóa truyền thống dựng nước và giữa nước ngàn đời của cha ông ta, đồng thời góp phần đẩy mạnh tinh thần đoàn kết toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta chung sức, đồng lòng, phát huy cao độ sức mạnh tổng hợp, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia, đồng thời giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên biển để phát triển đất nước.

Nổi bật Tạp chí Thông tin & Truyền thông
Đừng bỏ lỡ
Phát huy giá trị văn hóa giữ nước trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO