Truyền thông

Chính phủ chỉ đạo đẩy nhanh các Chương trình Mục tiêu quốc gia

Bình Minh 17:08 20/07/2023

3 Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) được các Bộ, ngành, địa phương thực hiện trong thời gian qua đã đạt được một số kết quả, song vẫn còn khó khăn, vướng mắc đòi hỏi tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các Chương trình.

Một số kết quả của 3 Chương trình Mục tiêu quốc gia

Thời gian qua, 3 Chương trình MTQG gồm: Xây dựng nông thôn mới; phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xóa đói giảm nghèo bền vững được nhiều Bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện.

67626606_10213967099682202_5088984664585011200_n.jpg
Nông thôn mới giúp cải thiện sinh kế và phát triển làng nghề ở vùng sâu, vùng xa phát triển bền vững. (Ảnh: Bình Minh)

Báo cáo tại Hội nghị trực tuyến sơ kết 3 năm thực hiện phong trào Xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021 - 2025 với các tỉnh, thành trong cả nước, nêu rõ: Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM (2021 - 2023) và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện giai đoạn đến năm 2025, đến nay cả nước có 6.022/8.177 xã (73,65%) đạt chuẩn NTM (tăng 11,3% so với cuối năm 2020); 1.331 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 176 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Cả nước có 263 đơn vị cấp huyện thuộc 58 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ/đạt chuẩn NTM. Có 19 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có 100% số xã đạt chuẩn NTM. Trong đó có 5 tỉnh được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Riêng tỉnh Bạc Liêu có 49/49 xã đạt chuẩn NTM, trong đó có 15 xã đạt NTM nâng cao, 3 xã đạt NTM kiểu mẫu. Huyện Phước Long và TP. Bạc Liêu đạt chuẩn NTM/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM...

Trong khi đó, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, phấn đấu giải ngân vốn của Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 (sau đây gọi tắt là Chương trình) năm 2023 đạt kết quả cao nhất, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đề nghị đồng chí Chủ tịch UBND chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, quan trọng hàng đầu cần kể đến gồm: Phấn đấu giải ngân 100% số vốn được giao trong năm 2023 và số vốn năm 2022 được kéo dài thời hạn giải ngân sang năm 2023 và xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2023. Tăng cường hoạt động chỉ đạo, điều hành của Ban chỉ đạo các cấp; rà soát danh mục các dự án đầu tư, nội dung hoạt động, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên về tính khả thi, tiết kiệm, hiệu quả, bảo đảm trọng tâm trọng điểm, công khai, minh bạch; dứt khoát không dàn trải, manh mún, tránh rủi ro trong quá trình thực hiện; kiên quyết đưa ra khỏi danh mục các dự án, hoạt động không hiệu quả, không khả thi. Đồng thời, nghiên cứu đổi mới cách thức triển khai Chương trình theo hướng đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho các đơn vị, thiết kế quy trình, thủ tục thông thoáng phù hợp điều kiện thực tiễn và đặc thù của tỉnh theo quy định…

Đối với Chương trình MTQG thứ ba về Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) (Chương trình MTQG 1719) kết quả báo cáo 6 tháng đầu năm 2023 từ Ủy ban Dân tộc cho thấy, Chính phủ, Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo sát sao, quyết liệt, kịp thời ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính; Uỷ ban Dân tộc và các Bộ, Ban, ngành trung ương, địa phương đã có sự phối hợp chặt chẽ hơn, hiệu quả hơn, thể hiện nổi bật nhất là việc phối hợp trong việc tháo gỡ những khó khăn vướng mắc và hướng dẫn thực hiện các Chương trình MTQG trong đó có Chương trình MTQG 1719, thể hiện rõ trách nhiệm với vùng đồng bào DTTS&MN. Các địa phương nỗ lực trong tổ chức triển khai, tổ chức lồng ghép các nguồn lực để thực hiện các mục tiêu của CTDT, thể hiện cụ thể bằng việc hoàn thành sớm một số chỉ tiêu của Chương trình…

Các Bộ, ngành khẩn trương đẩy nhanh tiến độ triển khai

Theo Văn phòng Chính phủ, trong 6 tháng đầu năm 2023, Chính phủ và các Bộ, cơ quan Trung ương đã khẩn trương, quyết liệt chỉ đạo và ban hành 01 Nghị định, 02 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 05 Thông tư, 04 Văn bản hướng dẫn và nhiều văn bản khác để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tại các địa phương.

Để tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn thực hiện các Chương trình MTQG và thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 100/2023/QH15 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang mới ký Văn bản 666/TTg-QHĐP về việc khẩn trương thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy triển khai thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các cơ quan liên quan khẩn trương triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Các Bộ, cơ quan: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động-Thương binh và Xã hội, Ủy ban Dân tộc theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, cơ quan chủ dự án thành phần để thông báo mức vốn sự nghiệp năm 2024 và 2025 cho các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương theo đúng quy định tại Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023 của Chính phủ; hoàn thành trong tháng 7 năm 2023.

Các Bộ, cơ quan: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động-Thương binh và Xã hội, Ủy ban Dân tộc theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các Bộ, cơ quan chủ dự án thành phần nghiên cứu, xây dựng sổ tay hướng dẫn chi tiết, tích hợp cụ thể các văn bản hướng dẫn, quy trình, thủ tục và bộ hồ sơ Mẫu cho từng dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần của các chương trình mục tiêu quốc gia; hoàn thành trong Quý III năm 2023 và báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.

Bộ Y tế khẩn trương chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban Dân tộc và các địa phương liên quan lựa chọn một số dự án về đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để tập trung hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện điểm tại một số địa phương có điều kiện phù hợp; tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện, rút ra các bài học kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và phổ biến, nhân rộng mô hình trên địa bàn cả nước; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong Quý IV năm 2023.

Với trách nhiệm của Ủy ban Dân tộc, cần khẩn trương chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan chủ dự án thành phần rà soát tổng thể Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn I, xây dựng hồ sơ đề xuất điều chỉnh nội dung Quyết định phê duyệt Chương trình theo đúng quy định, trình tự, thủ tục của pháp luật về đầu tư công; báo cáo Thủ tướng Chính phủ và đồng gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong tháng 8 năm 2023. Trên cơ sở đề xuất của Ủy ban Dân tộc, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tham mưu, trình Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước để tổ chức thẩm định theo quy định; hoàn thành thẩm định trong tháng 9 năm 2023.

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội khẩn trương nghiên cứu, đề xuất tiêu chí xác định người lao động có thu nhập thấp là đối tượng thụ hưởng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 11 năm 2023.

Trên cơ sở kết quả rà soát, đề xuất của các Bộ, cơ quan Chủ quản Chương trình MTQG, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan tổng hợp, nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh các chỉ tiêu giao cho các Bộ, ngành, địa phương tại Quyết định số 652/QĐ-TTg ngày 28/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ bảo đảm phù hợp tình hình thực tiễn; đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc (nếu có), báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong Quý III năm 2023.

Bộ Tài chính khẩn trương chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung các Thông tư quy định về kinh phí sự nghiệp thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Bài liên quan
Nổi bật Tạp chí Thông tin & Truyền thông
Đừng bỏ lỡ
 • Bộ TT&TT bổ nhiệm một Phó Giáo sư giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ HTQT
  PGS. TS. Hoàng Hữu Hạnh, Giám đốc Trung tâm đào tạo quốc tế kiêm phụ trách khoa Đa phương tiện, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông được bổ nhiệm giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ HTQT, Bộ TT&TT.
 • Người dùng có thể đo tốc độ truy cập Internet Việt Nam tự động
  Hệ thống đo tốc độ truy cập Internet Việt Nam i-Speed vừa được nâng cấp, bao gồm: nâng cấp phiên bản mới (phiên bản 4.0, bản dành cho hệ điều hành Android) cho ứng dụng i-Speed và nâng cấp hệ thống thống kê, chia sẻ, cung cấp số liệu đánh giá tốc độ truy cập Internet Việt Nam.
 • Sự cố CrowdStrike ảnh hưởng đến 49 triệu người, gây thiệt hại 1,4 tỷ USD
  Thiệt hại ban đầu từ sự cố ngừng hoạt động công nghệ toàn cầu ngày 19/7 được các nhà phân tích thị trường ước tính lên tới hơn 1,4 tỷ USD, với hơn 49 triệu người bị ảnh hưởng.
 • Lưu trữ: người hùng thầm lặng của việc triển khai AI
  Nhiều doanh nghiệp (DN) chỉ tập trung vào sức mạnh tính toán và mạng khi triển khai các dự án trí tuệ nhân tạo (AI). Nhưng họ có thể đang bỏ qua bức tranh toàn cảnh về nhu cầu lưu trữ lớn của mình.
 • Lỗ hổng bảo mật của SAP đặt ra câu hỏi về sự vội vàng trong AI
  Công ty bảo mật đám mây Wiz đã công bố một báo cáo chi tiết về các lỗ hổng bảo mật của SAP, hiện đã được vá, đặt ra những câu hỏi đáng báo động về vai trò thứ yếu của trí tuệ nhân tạo (AI) trong phòng thủ an ninh mạng.
 • Tình cảm đặc biệt của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dành cho "quê hương Kinh Bắc - Bắc Ninh"
  Trên cương vị người đứng đầu Đảng ta, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã 5 lần về thăm, làm việc với Bắc Ninh. Đối với vùng quê Kinh Bắc, Tổng Bí thư luôn dành một tình cảm đặc biệt. Trong nhiều bài phát biểu, nói chuyện, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn nhận mình là người Bắc Ninh. Những ý tứ "Bắc Ninh quê tôi", "Quan họ quê tôi"... cũng được Tổng Bí thư nhắc đến nhiều lần trong bài kết luận sâu sắc tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021.
 • Cha mẹ hiểu biết để bảo vệ trẻ em trên không gian mạng
  Các chủ đề bảo mật, an toàn mạng trên quy mô toàn cầu là một phần công việc và dịch vụ hàng ngày mà các công ty viễn thông cung cấp cho người dùng. Mặc dù Internet đại diện cho một nguồn khả năng vô tận, nhưng bên cạnh những mặt tích cực, các công nghệ mới cũng ẩn chứa rất nhiều rủi ro nếu chúng được sử dụng một cách liều lĩnh và chúng ta không nhận thức được những rủi ro này. Đó là lý do tại sao phải nâng cao nhận thức cho người dùng, đặc biệt là những người trẻ tuổi nhất biết bảo vệ bản thân trong môi trường ảo.
 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dành sự quan tâm đặc biệt cho việc xây dựng nền báo chí cách mạng
  Đồng chí Nguyễn Phú Trọng bắt đầu sự nghiệp bằng nghề báo. Ông trải qua các vị trí công tác ở Tạp chí Học tập, nay là Tạp chí Cộng sản từ cán bộ tư liệu, biên tập viên, Trưởng ban, Phó Tổng Biên tập đến Tổng Biên tập. Là một nhà báo, ông còn tham gia giảng dạy, đào tạo đội ngũ người làm báo Việt Nam tại Học viện Báo chí-Tuyên truyền.
 • 7 bài học rút ra từ sự cố CrowdStrike
  Sự cố CrowdStrike xảy ra mới đây là một lời cảnh tỉnh cho các công ty, chính phủ và ngành công nghệ. Và các đội ngũ CNTT có thể học được điều gì từ thảm họa cập nhật phần mềm đã gây chấn động này?
 • Nền tảng số Việt Nam hiện diện trên bản đồ AI thế giới
  Nền tảng nhận diện hình ảnh bằng trí tuệ nhân tạo VNPT SmartVision giành thắng lợi toàn diện tại đấu trường AI City Challenge 2024, uy tín thế giới và qua đây khẳng định mạnh mẽ cho trí tuệ Việt Nam đang vươn tầm thế giới.
Chính phủ chỉ đạo đẩy nhanh các Chương trình Mục tiêu quốc gia
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO