Vai trò của sách lý luận chính trị trong xây dựng và phát triển văn hóa đọc

Duy Quang| 05/12/2022 14:35
Theo dõi ICTVietnam trên

Sách lý luận, chính trị có vai trò trong việc góp phần xây dựng và phát triển văn hóa đọc, vì vậy, Ban Bí thư đã yêu cầu: "Cần xác định nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị là nhiệm vụ thường xuyên của cán bộ, đảng viên, là một trong những hoạt động chính trong sinh hoạt định kỳ của tổ chức cơ sở đảng.

Phát triển văn hóa đọc là hướng việc đọc sách trở thành một thói quen không thể thiếu, một nét đẹp văn hóa trong cuộc sống của cá nhân, gia đình, cộng đồng; là làm cho việc đọc sách trở thành một nhu cầu thiết yếu, trở thành nền nếp của gia phong, dòng tộc và ở phạm vi lớn hơn là trở thành chuẩn mực văn hóa quốc gia. Sách lý luận, chính trị có vai trò trong việc góp phần xây dựng và phát triển văn hóa đọc, vì vậy, Ban Bí thư đã yêu cầu: "Cần xác định nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị là nhiệm vụ thường xuyên của cán bộ, đảng viên, là một trong những hoạt động chính trong sinh hoạt định kỳ của tổ chức cơ sở đảng. Khuyến khích phát triển phong trào đọc, nghiên cứu, học tập sách, trong đó có sách lý luận, chính trị cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhằm giáo dục, nâng cao trình độ lý luận cho cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới; đấu tranh phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ". Thực hiện tốt chỉ đạo của Ban Bí thư chắc chắn chúng ta sẽ xây dựng và phát triển văn hóa đọc sách lý luận, chính trị của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Vai trò của sách lý luận chính trị trong xây dựng và phát triển văn hóa đọc - Ảnh 1.

Sách lý luận, chính trị có vai trò, vị trí quan trọng, trực tiếp truyền bá, bảo vệ, phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh

Vai trò của sách lý luận, chính trị

Sách lý luận, chính trị có vai trò, vị trí quan trọng, trực tiếp truyền bá, bảo vệ, phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giới thiệu kiến thức, kinh nghiệm có giá trị của các nước; góp phần xây dựng nền tảng tư tưởng, thế giới quan, nhân sinh quan cách mạng, giáo dục, nâng cao trình độ và bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; xây dựng con người mới, nếp sống mới; đấu tranh bác bỏ các quan điểm sai trái.

Sách lý luận chính trị góp phần ổn định chính trị tư tưởng; nâng cao nhận thức, trình độ lý luận, chính trị cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, về chủ nghĩa Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới và sự lãnh đạo của Đảng. Sách lý luận, chính trị góp phần vào việc giáo dục cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hiểu rõ, kiên định mục tiêu độc lập và chủ nghĩa xã hội, kiên định chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng.

Sách lý luận, chính trị có vai trò trong công tác tuyên truyền, giáo dục truyền bá những tri thức lý luận, chính trị, những thông tin cần thiết phục vụ công tác lý luận và giáo dục công tác tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Việc tuyên truyền, giới thiệu, phổ biến sâu rộng đường lối đổi mới của Đảng, Nhà nước, đường lối công nghiệp hoá, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế là nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn hiện nay.

Sách lý luận, chính trị góp phần xây dựng, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, kiến thức và năng lực hoạt động thực tiễn của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; góp phần vào công tác lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Vai trò này xuất phát từ yêu cầu tăng cường sự thống nhất về chính trị và tư tưởng, trước hết là trong cán bộ, đảng viên và trong toàn thể nhân dân.

Sách lý luận, chính trị có vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần cách mạng của dân tộc, khơi dậy niềm tự hào, ý chí tự lập, tự cường của dân tộc; cổ vũ động viên phong trào hành động cách mạng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tạo ra động lực mạnh mẽ, phát huy sức sáng tạo của các tầng lớp nhân dân.

Sách lý luận, chính trị có vai trò trong việc nâng cao cảnh giác, giúp cho cán bộ, đảng viên và đông đảo quần chúng nhân dân nhận rõ âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch…

Nhu cầu của độc giả đối với sách lý luận, chính trị

Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc. lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Sách lý luận, chính trị vừa là công cụ, vừa là một trong những phương thức truyền thông sắc bén của Đảng và Nhà nước ta. Thông qua sách lý luận, chính trị, những tri thức khoa học cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước sẽ đến được với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần làm cho thế giới quan Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh giữ vị trí chủ đạo trong đời sống tinh thần của xã hội, nâng cao kiến thức của nhân dân về chính trị, lý luận và pháp luật, phục vụ sự nghiệp đổi mới và hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, đối tượng phục vụ của sách lý luận, chính trị là toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Nhu cầu sách lý luận, chính trị có thể hiểu là nguyện vọng và yêu cầu của độc giả muốn có được sách lý luận, chính trị mà mình cần và được bảo đảm bằng sức mua thực tế. Nhu cầu sách lý luận, chính trị của độc giả là một loại nhu cầu tinh thần, không giống như nhu cầu sinh tồn cơ bản vừa mang tính tất nhiên vừa có thể xác định một lượng đáp ứng tương đối cố định.

Do đó, nhu cầu sách nói chung và nhu cầu sách lý luận, chính trị của độc giả khó xác định chính xác, có một số đặc trưng: Tính mở rộng là do sự thực tiễn vận động của xã hội là không ngừng đặt ra yêu cầu lý luận, chính trị phải giải đáp; Tính đa dạng là do nhu cầu của độc giả đối với sách lý luận, chính trị khác nhau và rất phong phú; Tính cấp độ là do trình độ tri thức, học vấn, năng lực của độc giả khác nhau nên cần có sách lý luận, chính trị phục vụ cho các đối tượng đọc giả khác nhau; Tính điều tiết là do nhu cầu của độc giả đối với sách lý luận, chính trị có thể điều tiết được bằng sự thay đổi của một số yếu tố xã hội; Tính chuyên biệt là do mỗi loại sách lý luận, chính trị có nội dung tri thức khác nhau và đối tượng độc giả riêng, khó thay thế cho nhau; Tính co dãn bởi nhu cầu mong muốn có sách lý luận, chính trị với hành động mua sách của độc giả không phải lúc nào cũng trùng hợp; Tính hiệu lực bởi xã hội phát triển không ngừng, thông tin, tri thức có liên quan sẽ thay đổi theo; Tính khu vực là do các yếu tố về địa lý, vùng miền khác nhau nên độc giả có nhu cầu khác nhau về chủng loại, nội dung, hình thức sách lý luận, chính trị.

Sách lý luận, chính trị cơ bản là loại sách học thuật, nghiên cứu góp phần làm cho thế giới quan chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh giữ vị trí chủ đạo trong đời sống tinh thần xã hội; phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nâng cao kiến thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về chính trị, lý luận, pháp luật, phục vụ sự nghiệp đổi mới và hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các sách khác cơ bản thuộc loại sách đại chúng, chủ yếu phục vụ mục tiêu phổ cập văn hóa, giải trí... nên loại sách này có thị phần lớn hơn nhiều so với thị phần của sách lý luận, chính trị, vì thế, mục tiêu lợi nhuận và mục tiêu xã hội trong hoạt động xuất bản sách đại chúng ít bị xung đột và mâu thuẫn hơn, có thể dung hòa được. Đối với sách lý luận, chính trị luôn phải lấy nhiệm vụ chính trị, tư tưởng văn hóa (mục tiêu xã hội) là hàng đầu, nhiệm vụ kinh doanh (mục tiêu lợi nhuận) là quan trọng.

Việc nhận thức sâu sắc về nhu cầu và đặc trưng của nhu cầu sách lý luận, chính trị có ảnh hưởng lớn đến chất lượng, hiệu quả của công tác xuất bản và phát hành sách lý luận, chính trị, đặc biệt là thúc đẩy văn hóa đọc trong cán bộ đảng viên hiện nay./.

Nổi bật Tạp chí Thông tin & Truyền thông
Đừng bỏ lỡ
 • Thủ tướng: Người đứng đầu phải tiên phong, gương mẫu thúc đẩy chuyển đổi số
  Phát biểu tại Hội nghị Thường trực Chính phủ về CĐS, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ rõ, điều quan trọng nhất, quyết định nhất, mang tính chiến lược, lâu dài, cơ bản là các bộ trưởng, trưởng ngành, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố phải tiên phong, gương mẫu thúc đẩy CĐS.
 • Microsoft hắt hơi và lĩnh vực CNTT thế giới cảm lạnh
  Một lỗi trong hệ thống của Crowdstrike, đối tác của Microsoft, đã gây gián đoạn hầu hết các dịch vụ trên hành tinh và là lời cảnh báo lớn về rủi ro hệ thống của dịch vụ đám mây.
 • Còn 11 triệu thuê bao 2G và một số kiến nghị giải pháp
  Tính đến tháng 5/2024, số thuê bao 2G only còn hơn 11 triệu thuê bao, chiếm khoảng 9% tổng số thuê bao di động trên toàn quốc. Các nhà mạng đang kiến nghị các giải pháp giảm số thuê bao 2G khi hệ thống công nghệ này tiến tới dừng hoạt động vào ngày 15/9/2024.
 • VinaPhone hỗ trợ khách hàng nâng cấp điện thoại 4G miễn phí
  Thực hiện chủ trương tắt sóng 2G của Bộ Thông tin và Truyền thông vào tháng 9/2024 tới đây, VinaPhone triển khai loạt ưu đãi khách hàng nâng cấp lên điện thoại 4G miễn phí và nhiều ưu đãi hấp dẫn khác để duy trì liên lạc mà không phải lo lắng về chi phí.
 • 4 kỹ năng cần có để không bị AI thay thế
  Sự phát triển bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) trong những năm gần đây đã gây ra không ít tranh luận về việc liệu AI có thể thay thế con người và đe dọa trực tiếp đến công việc của người lao động trong tương lai hay không. Theo đó, chúng ta cần trang bị những gì để thích ứng.
 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần
  Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từ trần lúc 13 giờ 38 phút, ngày 19/7/2024 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
 • ‏FPT khai trương văn phòng mới tại Kuala Lumpur, Malaysia‏
  FPT vừa chính thức cắt băng khánh thành văn phòng thứ hai tại Kuala Lumpur, nhằm tăng cường hiện diện của công ty tại khu vực và trên toàn cầu, từ đó mở rộng tiếp cận các khách hàng lớn. ‏
 • Nhân lực ngành quản trị kinh doanh cần cập nhật, ứng dụng công nghệ liên tục
  Quản trị Kinh doanh (QTKD) là một ngành "hot" trong những năm gần đây và dường như vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt ngay cả khi hàng loạt ngành học mới liên tục ra đời.
 • VPBank cam kết đầu tư cho các tài năng trẻ lĩnh vực CNTT & Khoa học dữ liệu
  Sau thành công của các sân chơi công nghệ từ VPBank Cloud Technology Day 2023 tới VPBank Technology Hackathon 2024, Ngân hàng đánh giá cao tiềm năng của nhóm nguồn nhân lực trẻ và cam kết tiếp tục đầu tư hơn nữa để tiếp tục mang đến những cơ hội phát triển nghề nghiệp của các tài năng trẻ tại VPBank. Đó cũng là mục tiêu của chương trình VPBank Technology & Data Young Talents mà ngân hàng vừa mới triển khai.
 • VPBank và IFC hợp tác cung ứng vốn cho doanh nghiệp cà phê Việt Nam
  VPBank và Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) mới đây đã hợp tác đồng tài trợ chuỗi cung ứng cho các công ty xuất khẩu cà phê, trong nỗ lực hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) của Việt Nam tham gia sâu rộng hơn vào chuỗi cung ứng nông nghiệp toàn cầu.
Vai trò của sách lý luận chính trị trong xây dựng và phát triển văn hóa đọc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO