Truyền thông

Coi không gian mạng như một không gian mới để làm thông tin đối ngoại

Bình Minh 08:21 20/04/2024

Coi không gian mạng như một không gian mới để làm thôn tin đối ngoại (TTĐN), ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số (CĐS) để đổi mới cách làm TTĐN.

Đó là một trong những nhiệm vụ, giải pháp Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cần cụ thể hóa và tổ chức triển khai tại Nghị quyết số 47/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ đến năm 2030 thực hiện Kết luận số 57-KL/TW ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác TTĐN trong tình hình mới (Kết luận số 57-KL/TW).

z5364141078594_629065593c63035b04237202dfccef6c.jpg
Giải Nhất hạng mục Ảnh thuộc về tác phẩm “Bay lên Việt Nam” của tác giả Bùi Cương Quyết. (Ảnh: happy.vietnam.vn)

Coi không gian mạng như một không gian mới để làm TTĐN

Nghị quyết 47/NQ-CP nêu rõ nghiên cứu, quán triệt nội dung của Kết luận số 57-KL/TW của Bộ Chính trị đến toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động, người dân, trong đó chú trọng một số điểm mới:

(i) Quan điểm của công tác TTĐN “là một bộ phận quan trọng của công tác chính trị, tư tưởng và công tác đối ngoại của Đảng, ngoại giao nhà nước, đối ngoại nhân dân”, trọng tâm là các cấp, các bộ, ngành, địa phương đều triển khai thực hiện nhiệm vụ TTĐN.

(ii) Phương châm triển khai “Chủ động, kịp thời, đồng bộ, sáng tạo và hiệu quả”, trong đó, chú trọng tính đồng bộ, nhất quán từ trung ương đến địa phương về cách làm, về phương tiện và nền tảng sử dụng trong công tác TTĐN; tính hiệu quả để tạo sự đột phá;

(iii) Coi không gian mạng như một không gian mới để làm TTĐN, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số (CĐS) để đổi mới cách làm TTĐN. Đồng thời, lưu ý 5 nhóm nhiệm vụ và giải pháp cần hướng tới nhằm đạt mục tiêu chung nêu tại Kết luận số 57-KL/TW; bảo đảm lợi ích quốc gia dân tộc trên cơ sở Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế.

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cần phải xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động để triển khai thực hiện nhằm tạo sự đồng bộ, thống nhất trong nhận thức và cách làm ở tất cả các cấp, các ngành, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đội ngũ cán bộ được giao nhiệm vụ làm công tác TTĐN;

Xác định TTĐN là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, tạo đồng thuận và nguồn lực để phát triển đất nước, huy động các tầng lớp nhân dân, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài tham gia công tác TTĐN;

Tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng, truyền cảm hứng về lòng yêu nước, tự tôn dân tộc, ý thức trách nhiệm của cán bộ, người dân, nhất là thế hệ trẻ, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, tạo động lực thúc đẩy sức mạnh nội sinh để phát triển đất nước.

Đổi mới tư duy, nội dung, phương thức, cách làm TTĐN

Nghị quyết số 47/NQ-CP cũng nêu rõ phải đổi mới tư duy, nội dung, phương thức, cách làm TTĐN tạo sự chuyển biến căn bản trong tư duy về công tác TTĐN trong giai đoạn mới; nhận thức sâu sắc mối quan hệ chặt chẽ giữa thông tin đối nội và TTĐN; đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân; gắn TTĐN với các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đất nước.

Đồng thời, đổi mới cách làm TTĐN theo hướng đo được hiệu quả rõ ràng hơn, coi đây là cơ sở, là căn cứ để Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt các đề án, nhiệm vụ quan trọng trong lĩnh vực TTĐN.

Tiếp đó, cần thay đổi cách làm về truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới theo cách thế giới muốn biết về Việt Nam, dựa trên nội dung truyền thông thống nhất để thế giới dễ nhận diện hình ảnh Việt Nam, qua đó, thúc đẩy tăng thứ hạng hình ảnh, thương hiệu quốc gia trên toàn cầu; tăng cường thông tin, truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam trên các nền tảng số, mạng xã hội ở trong và ngoài nước.

Ứng dụng công nghệ thông tin, CĐS trong công tác TTĐN để thay đổi cách làm TTĐN; Không gian mạng là môi trường hữu hiệu để đưa hình ảnh Việt Nam ra toàn cầu; đồng thời chắt lọc, tiếp thu tinh hoa thế giới vào Việt Nam; không gian mạng cũng là chính trường quan trọng để bảo vệ chế độ.

Phát triển cổng/trang thông tin điện tử đối ngoại quốc gia, trở thành nền tảng quảng bá hữu hiệu, một kênh truyền thông chính thống, hấp dẫn với kiều bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế; đồng thời phục vụ việc cung cấp số liệu cho các tổ chức quốc tế quan tâm đánh giá, xếp hạng hình ảnh, thương hiệu Việt Nam.

Một số hình thức tổ chức hoạt động TTĐN cũng cần được xem xét chuyển hướng dần dần từ hình thức trực tiếp sang trực tuyến, ứng dụng CNTT góp phần mở rộng đối tượng và thông tin đến với các địa bàn trọng điểm của TTĐN một cách nhanh, thuận lợi và hiệu quả hơn, tiết kiệm cho ngân sách nhà nước...

Đi đôi với nhóm giải pháp, nhiệm vụ về tăng cường nguồn lực, khuyến khích, động viên các nguồn lực xã hội cho công tác TTĐN, thì việc đẩy mạnh đấu tranh phản bác thông tin sai trái, tiêu cực ảnh hưởng đến hình ảnh quốc gia cũng không kém phần quan trọng.

Bộ TT&TT chủ trì, hướng dẫn thực hiện chương trình hành động

Nghị quyết của Chính phủ nêu rõ nhiệm vụ của các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Trong đó, Bộ TT&TT có trách nhiệm chủ trì, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương triển khai thực hiện Chương trình hành động; định kỳ báo cáo và kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các biện pháp cần thiết để bảo đảm thực hiện đồng bộ, hiệu quả thực chất Chương trình hành động...

Bộ TT&TT cũng sẽ rà soát, xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật, cơ chế chính sách phục vụ công tác TTĐN; Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện giám sát, xử lý vi phạm trong công tác TTĐN; xây dựng, thẩm định các đề án, quy hoạch, dự án, kế hoạch trong lĩnh vực TTĐN trình Chính phủ phê duyệt; Tổ chức đánh giá hiệu quả triển khai công tác TTĐN, các đề án, dự án trọng điểm theo giai đoạn 3, 5, 10 năm;

Bộ TT&TT cũng chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Chỉ đạo công tác TTĐN làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền đối nội, đối ngoại, tạo đồng thuận xã hội, khích lệ sự đóng góp nguồn lực của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, bạn bè quốc tế trong công tác quảng bá hình ảnh, nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên thế giới.../.

Bài liên quan
Nổi bật Tạp chí Thông tin & Truyền thông
Đừng bỏ lỡ
Coi không gian mạng như một không gian mới để làm thông tin đối ngoại
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO