Truyền thông

Hướng dẫn xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật "gỡ vướng" cho cơ quan báo chí

Bình Minh 19/06/2024 07:05

Việc ban hành hướng dẫn xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật lĩnh vực báo chí được kỳ vọng sẽ "gỡ vướng" cho nhiều cơ quan báo chí trong thời gian qua.

Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) vừa ban hành Thông tư số 05/2024/TT-BTTTT (Thông tư 05) hướng dẫn xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước (NSNN) trong lĩnh vực báo chí thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ TT&TT.

z5515906319068_15533d46b8f08ec009dae0ee266dd01a.jpg
Các cơ quan báo chí tác nghiệp. (Ảnh: Bình Minh)

3 điểm mới về mục đích, yêu cầu và quan điểm

Việc ban hành Thông tư 05 xuất phát từ mục đích, yêu cầu và quan điểm sau:

Một là, khắc phục một số vướng mắc, khó khăn, lúng túng của các cơ quan chủ quản và các cơ quan báo chí trong thời gian qua không xây dựng được định mức kinh tế - kỹ thuật;

Hai là, cung cấp cơ sở lý luận, phương pháp, trình tự thống nhất trong việc xây dựng và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật cho dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN trong lĩnh vực báo chí.

Ba là, để làm cơ sở cho các bộ, ngành và địa phương, cơ quan báo chí xây dựng định mức và phương án giá theo trách nhiệm quy định tại Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm dịch vụ công sử dụng NSNN từ nguồn kinh phí chi thường xuyên và Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

Đây là đổi mới cách làm trong công tác quản lý định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực báo chí, gắn với thị trường, gắn với với thực tế hoạt động của các đơn vị báo chí, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho đơn vị báo chí triển khai thực hiện chính sách của nhà nước về tự chủ đơn vị sự nghiệp công lập và tăng cường điều kiện nhận đặt hàng, giao nhiệm vụ từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Cơ quan chủ quản xem xét, quyết định giao nhiệm vụ cho cơ quan báo chí tổ chức xây dựng định mức

Đáng chú ý, Điều 10, Thông tư số 05 quy định, về tổ chức xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN lĩnh vực báo chí sẽ thực hiện theo trình tự:

Cơ quan chủ quản xem xét quyết định giao nhiệm vụ cho cơ quan báo chí tổ chức xây dựng định mức: Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN), Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) tự quyết định việc tổ chức xây dựng định mức.

Người đứng đầu cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức xây dựng định mức phân công cho bộ phận trực thuộc xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật.

Bộ phận xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật lập kế hoạch chi tiết xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật. Nội dung kế hoạch chi tiết xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật tại Phụ lục 1.

Người đứng đầu cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức xây dựng định mức phê duyệt kế hoạch chỉ tiết thực hiện nhiệm vụ do bộ phận trực thuộc xây dựng làm cơ sở quản lý công tác xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật cụ thể.

Bộ phận xây dựng định mức triển khai việc xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật theo hướng dẫn tại Thông tư này và theo kế hoạch chi tiết được duyệt.

Các cơ quan báo chí thực hiện theo trình tự của phụ lục Thông tư 05 và lấy ý kiến các đơn vị liên quan trong nội bộ cơ quan báo chí về định mức kinh tế - kỹ thuật được xây dựng để hoàn thiện trước khi thẩm định.

Việc thẩm định kết quả xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật là xem xét, đánh giá kết quả xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật, nội dung thẩm định chủ yếu gồm: Kiểm tra, đánh giá, kết luận về các cơ sở xây dựng định mức; Kiểm tra, đánh giá, kết luận về phương pháp xây dựng định mức; Kiểm tra, đánh giá, kết luận về tổ chức thực hiện, trình tự xây dựng định mức; Kiểm tra, đánh giá, kết luận về phương pháp thu thập, xử lý, phân tích tính toán, xác định trị số của định mức; Kiểm tra, đánh giá, kết luận về hình thức, bố cục trình bày định mức; Kiểm tra, đánh giá, kết luận về tính khả thi về mặt kinh tế - kỹ thuật của định mức...

Kết luận thẩm định của Hội đồng thẩm định được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu, theo nguyên tắc quá bán; việc đánh giá thực hiện ở 3 mức: Mức 1: Đạt yêu cầu đề nghị ban hành; Mức 2: Đạt yêu cầu nhưng phải chỉnh sửa trước khi đề nghị ban hành; Mức 3: Không đạt yêu cầu phải xây dựng lại.

Kết quả thẩm định của Hội đồng được tổng hợp thể hiện trong Báo cáo thẩm định, bao gồm ý kiến kết luận và kiến nghị của Hội đồng. Báo cáo thẩm định kết quả xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật là căn cứ để cơ quan có thẩm quyền quyết định việc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật.

Như vậy, Thông tư 05 có hiệu lực từ 01/8/2024 hướng dẫn, quy định một số điểm mới nhằm hỗ trợ các cơ quan báo chí xây dựng, trình cơ quan có thẩm quyền ban hành định mức gồm: Hướng dẫn cụ thể về cách làm, phương pháp xây dựng, thẩm định, trình cơ quan có thẩm quyền ban hành theo quy định của Chính phủ; Đối với một số trường hợp đặc thù, Bộ TT&TT hướng dẫn thực hiện quyền lựa chọn áp dụng hoặc không áp dụng quy định tại Thông tư của Bộ TT&TT trong quản lý công tác định mức tại cơ quan đơn vị mình.

Thông tư sẽ tạo điều kiện cho việc thực hiện các định mức đã được cơ quan báo chí xây dựng, được cơ quan có thẩm quyền quyết định, Thông tư đã quy định điều khoản chuyển tiếp phù hợp để các cơ quan báo chí có cơ sở, điều kiện chuyển tiếp việc thực hiện đặt hàng trên cơ sở các định mức kinh tế - kỹ thuật đã được xây dựng, quyết định./.

Bài liên quan
Nổi bật Tạp chí Thông tin & Truyền thông
Đừng bỏ lỡ
Hướng dẫn xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật "gỡ vướng" cho cơ quan báo chí
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO