Long An: Chủ động đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

Long An là địa phương luôn đi đầu trong việc cải cách thủ tục hành chính ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Trong những năm qua, với sự chủ động, tích cực của các đơn vị, sở, ban, ngành và địa phương, đã thu được nhiều kết quả quan trọng trong cải cách hành chính, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh ngày càng phát triển.

T.H
15:53 PM 26/10/2021
In bài viết này
Long An: Chủ động đẩy mạnh công tác cải cách hành chính
Người dân làm thủ tục, giấy tờ tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Long An thuận lợi hơn trước

Chia sẻ bài viết này

Trong thời gian qua, rất nhiều sở ngành làm tốt lĩnh vực cải cách hành chính (CCHC), đi đầu là Sở Thông tin và Truyền thông Long An, đơn vị này đã triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Hiện nay, đơn vị cũng đã triển khai 6 dịch vụ công trực tuyến mức mức độ 4 gồm cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm; giấy phép xuất bản tin (trong nước); giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh; văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính, cho phép họp báo (trong nước); đăng ký sử dụng máy photocopy màu và máy in có chức năng photocopy màu. Qua đây, giúp người dân, doanh nghiệp đăng ký, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính qua mạng.

Bên cạnh đó, Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh Long An đi vào hoạt động từ tháng 10/2016, được đánh giá là 1 trong 10 sự kiện nổi bật của tỉnh trong năm và tốp 12 trung tâm được triển khai, thực hiện trong cả nước vào thời điểm đó. Việc thành lập trung tâm là yêu cầu bức thiết, thể hiện tư duy đổi mới, ý chí quyết tâm cải cách hành chính của cả hệ thống chính trị trong đẩy mạnh thực hiện cơ chế một cửa liên thông của tỉnh; khắc phục những bất cập trong việc phối hợp giải quyết thủ tục hành chính tại các sở, ngành của tỉnh Long An trong thời gian qua....

Hướng tới xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An đề ra trong Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030.

Theo đó, cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 tập trung vào 6 nội dung, đó là: Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; Cải cách chế độ công vụ; Cải cách tài chính công và Xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số.

Trọng tâm cải cách hành chính 10 năm tới là: Cải cách thể chế, trong đó tập trung rà soát hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và sự phát triển đất nước, trong đó, chú trọng cải cách chính sách tiền lương; xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số.

Bên cạnh đó, Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An cũng đề ra 6 giải pháp thực hiện nhằm triển khai có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh như: (1) Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành việc triển khai thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh; (2) Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, người dân, doanh nghiệp và xã hội; (3) Bố trí đủ nguồn tài chính và nhân lực cho cải cách hành chính; (4) Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính gắn với tạo động lực cải cách trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; (5) Đổi mới phương pháp theo dõi, đánh giá định kỳ kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính và (6) Hiện đại hóa hành chính.