Chuyển đổi số

Bình Định giao tỷ lệ cho cơ quan, đơn vị thực hiện 5 nội dung liên quan đến DVCTT

Nhật Minh 22/07/2023 15:54

UBND tỉnh Bình Định vừa ban hành quyết định về việc giao chỉ tiêu 05 nội dung liên quan đến dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) trong 6 tháng cuối năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Định.

tthcc-binh-dinh.jpeg
Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bình Định (Ảnh: Internet)

Theo đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh thực hiện chỉ tiêu 05 nội dung gồm các tỷ lệ: (1) Hồ sơ trực tuyến; (2) Thanh toán trực tuyến; (3) Số hóa thành phần hố sơ, kết quả giải quyết TTHC; (4) Cấp kết quả điện tử; (5) Khai thác cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về dân cư để giải quyết TTHC (Đề án 06 quy định tỷ lệ 100%).

Ví dụ, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh 6 tháng đầu năm 2023 đạt tỷ lệ “Hồ sơ trực tuyến” là 38,9%, 6 tháng cuối năm phải đạt 60%; Tỷ lệ “Thanh toán trực tuyến” đạt 51%; Tỷ lệ “Số hóa thành phần hố sơ, kết quả giải quyết TTHC đạt 85%; Tỷ lệ “Cấp kết quả điện tử” và tỷ lệ “Khai thác CSDL quốc gia về dân cư để giải quyết TTHC” phải đạt 100%.

Các cơ quan, đơn vị khác cũng thực hiện 5 nội dung với các tỷ lệ cao hơn trong 6 tháng cuối năm 2023.

Đối với 6 tháng cuối năm, UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh cần phải bám sát văn bản để thực hiện yêu cầu để đạt các tỷ lệ % cho từng đơn vị được quy định tại phụ lục kèm theo Quyết định của văn bản này.

Hơn nữa, Quyết định yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh khi thực hiện 05 nhiệm vụ trên, phải có 02 nhiệm vụ gồm tỷ lệ "cấp Kết quả điện tử" và "Khai thác CSDL quốc gia về dân cư để giải quyết TTHC" phải đảm bảo đến cuối năm 2023 đạt tỷ lệ kết quả cung cấp 100%.

Như vậy, để thực hiện, đạt hiệu quả các yêu cầu về chỉ tiêu tỷ lệ % đạt được cho các nội dung ở 05 nhiệm vụ nêu trên, UBND yêu cầu thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu không hoàn thành chỉ tiêu được giao.

Cùng với đó, yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chỉ tiêu giao chung cho cấp xã tại Quyết định này thực hiện phân giao chỉ tiêu cụ thể cho UBND cấp xã thuộc phạm vi quản lý theo tình hình thực tế tại địa phương.

Đồng thời, để đảm bảo việc thực hiện nhiệm vụ được cập nhật thường xuyên, liên tục, văn bản yêu cầu Chánh Văn phòng UBND có trách nhiệm theo dõi, quản lý, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện; định kỳ hằng tháng tổng hợp, phân tích, đánh giá, báo cáo UBND tỉnh và công khai tình hình, kết quả thực hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Nhân nói về những quyết tâm của tỉnh Bình Định trong việc thưc hiện nhiệm vụ CĐS hướng đến nền hành chính số, chính quyền số, chính quyền điện tử, địa phương này cũng đã có nhiều văn bản chỉ đạo kịp thời, trong đó gần đây phải kể đến là Quyết định số 2632/QĐ-UBND ngày 19/7/2023 về bổ sung 59 TTHC thực hiện thí điểm chỉ tiếp nhận hồ sơ bằng hình thức trực tuyến trên địa bàn tỉnh. Trong đó, có 58 TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở KH&ĐT (38 TTHC thuộc lĩnh vực “Thành lập và hoạt động của DN”, 20 TTHC thuộc lĩnh vực “Đầu tư tại Việt Nam”), 01 TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp (thuộc lĩnh vực “Hộ tịch”).

n(2).png
Giờ đây, cổng Dịch vụ công chính là địa chỉ số quen thuộc cho mọi người dân cần khi giải quyết TTHC

Cũng theo kế hoạch khi triển khai nội dung nêu trên, tỉnh yêu cầu các đơn vị từ ngày 26/7 - 31/12/2023, đối với 59 TTHC nêu trên sẽ thực hiện thí điểm chỉ tiếp nhận hồ sơ bằng hình thức trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh (hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia), từ chối tiếp nhận đối với hồ sơ nộp bằng hình thức trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích.

Ngoài ra cũng để thúc đẩy các dịch vụ hành chính công, mới đây, tại hội một nghị CĐS do tỉnh tổ chức, đại diện lãnh đạo tỉnh cho biết, địa phương có chủ trương đổi mới, nghiên cứu, chỉ đạo các địa phương triển khai thực hiện xã hội hóa một số dịch vụ hành chính công, có thể là đối với lĩnh vực hành chính công cấp huyện cho tổ chức ngoài nhà nước thực hiện.

Khi thực hiện tốt, có kết quả tích cực, điều này sẽ góp phần huy động các nguồn lực xã hội, nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ hành chính công, đồng thời, góp phần tinh gọn bộ máy hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, sớm đưa Bình Định phát triển mạnh mẽ, toàn diện, bền vững./.

Bài liên quan
Nổi bật Tạp chí Thông tin & Truyền thông
Đừng bỏ lỡ
Bình Định giao tỷ lệ cho cơ quan, đơn vị thực hiện 5 nội dung liên quan đến DVCTT
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO