Chuyển đổi số

Các bộ, ngành, địa phương hoàn thiện, kết nối, chia sẻ các CSDL quốc gia

PV 05:53 04/02/2023

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương triển khai hiệu quả Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số (CĐS) quốc gia.

Ngày 3/2, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ chủ trì Phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo, tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

2(2).jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ chủ trì Phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo, tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Công tác CCHC có nhiều điểm sáng

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, năm 2022, trong thành công chung của cả nước, có sự đóng góp tích cực, hiệu quả của công tác CCHC, trong đó có nhiều điểm sáng, như công tác đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, cải cách thủ tục hành chính (TTHC), cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; chuyển đổi số (CĐS), xây dựng Chính phủ điện tử (CPĐT); góp phần khơi dậy và huy động mọi nguồn lực cho phát triển đất nước.

Công tác cải cách TTHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh được đẩy mạnh, phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp (DN). Đã cắt giảm, đơn giản hóa 1.041 quy định kinh doanh tại 101 văn bản; Thủ tướng đã phê duyệt phương án phân cấp 699 TTHC trong 100 lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của các bộ, cơ quan ngang bộ; ban hành kế hoạch rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ trong hệ thống hành chính Nhà nước giai đoạn 2022-2025.

Cả nước đã thành lập 11.700 bộ phận một cửa các cấp để tiếp nhận, giải quyết TTHC, trong đó có 56/63 địa phương tổ chức theo mô hình trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh; 100% bộ, ngành, địa phương đã xây dựng và đưa vào vận hành cổng dịch vụ công (DVC) và hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh.

Gần 4.400/6.502 TTHC cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4 (DVCTT- đạt trên 67%); hơn 164 triệu hồ sơ đồng bộ trạng thái; hơn 4,6 triệu giao dịch thanh toán trực tuyến. Cơ bản hoàn thành tích hợp, cung cấp 25/25 DVC thiết yếu theo Đề án 06 lên Cổng Dịch vụ công quốc gia (DVCQG).

Hệ thống Cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức đã được khai trương, đi vào hoạt động, dự kiến quản lý gần 2,5 triệu bộ hồ sơ điện tử.

CĐS quốc gia được triển khai một cách mạnh mẽ, thực chất, đẩy mạnh xây dựng CPĐT, hướng tới Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số. Đã chỉ đạo quyết liệt triển khai, đồng bộ Đề án 06 trên toàn quốc; cấp gần 78 triệu căn cước công dân (CCCD) gắp chíp điện tử cho công dân; kết nối dữ liệu giữa CSDL quốc gia về dân cư với 13 đơn vị bộ, ngành, 4 DN và 57 địa phương.

Các hệ thống thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành tiếp tục được triển khai, phát huy hiệu quả. Hệ thống thông tin của Chính phủ đã xử lý gần 1.500 phiếu lấy ý kiến giúp thay thế hơn 524.000 hồ sơ, tài liệu giấy. Trục liên thông văn bản quốc gia có khoảng 18 triệu văn bản điện tử gửi, nhận giữa các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp.

Triển khai hiệu quả Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ CĐS quốc gia

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 và thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu, tập trung đẩy mạnh CCHC gắn với đổi mới sáng tạo (ĐMST), CĐS, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, trọng tâm là cải cách thể chế, cắt giảm TTHC, nhất là TTHC trong nội khối Nhà nước, quy định kinh doanh, giảm thời gian, chi phí hành chính, nâng cao chất lượng cung cấp DVCTT, tăng cường mức độ hài lòng của người dân và DN, lấy người dân, DN làm chủ thể, là trung tâm phục vụ. Các địa phương kiện toàn các ban chỉ đạo CCHC do Chủ tịch UBND làm trưởng ban…

Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh rà soát, ban hành các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, tạo đột phá trong công tác CCHC, trên cơ sở bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Ban hành kế hoạch CCHC năm 2023 của các bộ, cơ quan, địa phương trước ngày 15/2/2023.

Đồng thời, khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ nợ đọng của năm 2022; triển khai hiệu quả các nhiệm vụ cải cách TTHC được giao tại Nghị quyết số 01 của Chính phủ nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Trong đó, Thủ tướng lưu ý Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025; đẩy mạnh cải cách TTHC, hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành tại Nghị quyết số 131/NQ-CP; nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật để thực thi phương án phân cấp các TTHC; rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ trong hệ thống hành chính Nhà nước; đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu CCHC, xây dựng CPĐT được giao.

“Năm 2023 là năm dữ liệu số, Chính phủ đã thống nhất trình cấp có thẩm quyền chủ trương xây dựng Đề án Trung tâm dữ liệu quốc gia. Các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục hoàn thiện, kết nối, chia sẻ các CSDL quốc gia, các hệ thống thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Cổng DVCQG và cung cấp DVC trực tuyến cho người dân, DN; Triển khai hiệu quả Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ CĐS quốc gia”, Thủ tướng nhấn mạnh.

6(1).jpg
Toàn cảnh phiên họp

Đẩy mạnh cải cách TTHC, hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, DN

Thủ tướng yêu cầu Văn phòng Chính phủ (VPCP) đôn đốc, tham mưu lãnh đạo Chính phủ, Thủ tướng chỉ đạo đẩy mạnh cải cách TTHC, hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, DN; hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương thực hiện tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ, số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC, kết nối các DVCTT với Cổng DVCQG.

Đồng thời, tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định thực hiện liên thông nhóm TTHC "Đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi"; "Đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú - trợ cấp mai táng phí"; Xây dựng Khung bộ chỉ số điều hành phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của các cơ quan trong hệ thống hành chính Nhà nước, hoàn thành trong quý II năm 2023.

Thủ tướng giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu, xây dựng Chiến lược CCHC của Việt Nam đến 2030 và tầm nhìn đến 2050; Trình Trưởng Ban Chỉ đạo Kế hoạch hoạt động, Kế hoạch kiểm tra năm 2023, hoàn thành trong tháng 2 năm 2023; Tổ chức triển khai có hiệu quả Kế hoạch xác định Chỉ số CCHC năm 2022 của các bộ, các tỉnh và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2022…

Cùng với đó, phát triển, hoàn thiện CSDL quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức, kết nối, chia sẻ dữ liệu với CSDL quốc gia về dân cư và Trung tâm thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, hoàn thành trong quý II năm 2023.

Thủ tướng giao Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức triển khai, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương triển khai thiết thực, hiệu quả Nghị quyết số 17/NQ-CP về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển CPĐT giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025; Quyết định số 942/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển CPĐT hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2023.

Bộ Công an phối hợp với VPCP, các bộ, ngành, địa phương tích hợp, kết nối và chia sẻ dữ liệu giữa CSDL quốc gia về dân cư với Cổng DVCQG, Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh, hoàn thành trong quý I năm 2023; Trình Thủ tướng ban hành Chỉ thị về đẩy mạnh thực hiện Đề án 06 tại các bộ, ngành, địa phương, hoàn thành trong tháng 2 năm 2023.

Ngân hàng Nhà nước đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt./.

Bài liên quan
  • CĐS năm 2023: DN sẽ đầu tư chuyển đổi có trọng điểm hơn
    Nhận thức rõ về lợi ích của chuyển đổi số (CĐS) và xác định sẽ đầu tư để “làm CĐS” trong năm 2023, song doanh nghiệp (DN) cần có lộ trình tổng thể để ưu tiên, chọn lọc trong đầu tư, lưu ý tránh những “cái bẫy” trong CĐS.
Nổi bật Tạp chí Thông tin & Truyền thông
Đừng bỏ lỡ
Các bộ, ngành, địa phương hoàn thiện, kết nối, chia sẻ các CSDL quốc gia
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO