Truyền thông

Nâng cao tính Đảng, tính định hướng qua việc tuyên truyền “đúng, trúng, kịp thời, hấp dẫn”

Trường Thanh 06/04/2024 13:36

Một trong những cơ sở hàng đầu để báo chí giữ vững tính định hướng, tính Đảng là luôn tuân thủ đúng tôn chỉ, mục đích của từng báo, tạp chí. Trong mọi hoạt động, các báo, tạp chí phải thể hiện đúng chức năng tuyên truyền, là diễn đàn về từng lĩnh vực theo đúng quan điểm, chủ trương của Đảng, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị từng thời kỳ.

Báo chí phải luôn chủ động, giữ vững lập trường chính trị, nâng cao tính Đảng, tính định hướng

Tính Đảng, tính định hướng trong hoạt động báo chí là yêu cầu, là nguyên tắc cơ bản của báo chí cách mạng Việt Nam. Từ thực tế báo chí hiện nay cho thấy, vấn đề nâng cao tính Đảng, tính định hướng trong hoạt động báo chí đang trở thành một yêu cầu cấp thiết, cần có những giải pháp hữu hiệu, khả thi hơn.

Tham luận gửi tới Hội nghị toàn quốc Hội nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng Ngô Minh Tuấn cho rằng: Việc tuyên truyền, đưa các quan điểm, chủ trương của Đảng vào cuộc sống nói riêng được thể hiện trên nhiều phương diện, không chỉ thể hiện ở hình thức trình bày của báo chí, mà quan trọng hơn là thể hiện ở cách tiếp cận vấn đề, giải quyết vấn đề, cách thể hiện nội dung tư tưởng trong các tin, bài.

Thông tin trên báo chí không chỉ giúp cho bạn đọc hiểu biết chủ trương, đường lối của Đảng, mà quan trọng hơn, giúp họ hiểu đúng bản chất sự việc của chủ trương, đường lối đó, từ đó nâng cao nhận thức, nâng tầm trí tuệ, bồi dưỡng đạo đức, thúc đẩy hành động.

dsc_2371.jpg
Trong quá trình tuyên truyền, phóng viên phải luôn bám sát thực tế cuộc sống, tăng cường xuống cơ sở, nắm bắt thông tin đa chiều, toàn diện; bảo đảm lượng thông tin phong phú, mang tính chất đối thoại hai chiều, qua đó tạo sự hấp dẫn với bạn đọc. (Ảnh: Anh Đức).

Tính Đảng của báo chí trước hết thể hiện ở chỗ giải đáp được một cách có luận cứ khoa học sâu sắc và có sức thuyết phục về những nội dung cơ bản của chủ trương, nghị quyết của Đảng. Đồng thời, biết gợi mở, nêu vấn đề, tạo ra bầu không khí dân chủ trong thảo luận, phát huy trí tuệ tập thể trong học tập, quán triệt nghị quyết, góp phần làm sáng tỏ đường lối, quan điểm của Đảng, phát triển, bổ sung lý luận cách mạng.

Báo chí phải thỏa mãn ngày càng tốt hơn yêu cầu của bạn đọc bằng những tư liệu chọn lọc, những bài viết đúng đắn về tất cả các lĩnh vực của đời sống chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Báo chí còn phải đóng góp vào việc tổng kết lý luận và thực tiễn về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; tổng kết việc thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng trong từng lĩnh vực, từng giai đoạn cách mạng.

Tính định hướng được thể hiện ở việc báo chí bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên, đáp ứng yêu cầu của cấp ủy các cấp của mỗi thời kỳ. Báo chí bám sát những văn bản chỉ đạo của Trung ương mới nhất để cung cấp những thông tin có tính thời sự nhất, chính thống nhất.

Tính định hướng của báo chí cũng không chỉ thể hiện ở mục tiêu nâng cao nhận thức, định hướng tư tưởng cho người đọc, mà quan trọng là định hướng hành động, nâng cao năng lực tổ chức thực tiễn của các cấp ủy, tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên và cả hệ thống chính trị.

Mục tiêu tính định hướng của báo chí là biến các chủ trương, nghị quyết của Đảng thành thực tiễn sinh động trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, tạo thành các phong trào hành động cách mạng của quần chúng, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng.

“Một trong những cơ sở hàng đầu để báo chí giữ vững tính định hướng, tính Đảng là luôn tuân thủ đúng tôn chỉ, mục đích của từng báo, tạp chí. Trong mọi hoạt động, các báo, tạp chí phải thể hiện đúng chức năng tuyên truyền, là diễn đàn về từng lĩnh vực theo đúng quan điểm, chủ trương của Đảng, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị từng thời kỳ”, Tổng Biên tập Ngô Minh Tuấn nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi đã nêu rõ: Ngày nay với sự bùng nổ của công nghệ truyền thông và Internet, các thế lực thù địch dễ lợi dụng công cụ này để chống phá ta. Thách thức này, đòi hỏi báo chí phải luôn chủ động, giữ vững lập trường chính trị, nâng cao tính Đảng, tính định hướng trong hoạt động nghề nghiệp, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch...

Giải pháp nâng cao tính Đảng, tính định hướng trong hoạt động báo chí

Từ thực tiễn hoạt động báo chí, Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng Tăng Hữu Phong chia sẻ tại diễn đàn báo chí toàn quốc 2024, thời gian qua, báo chí Việt Nam nói chung, Báo Sài Gòn Giải Phóng nói riêng luôn là một trong những lực lượng nòng cốt đề cao tính Đảng, tính định hướng trong hoạt động, luôn giữ vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin chính xác, tin cậy, định hướng, dẫn dắt dư luận xã hội tích cực, đặc biệt thể hiện rõ trong bối cảnh truyền thông xã hội phát triển mạnh hiện nay.

Để giữ vững và nâng cao tính Đảng, tính định hướng trên báo, nhất là trong bối cảnh các phương tiện truyền thông xã hội phát triển mạnh mẽ như hiện nay, lãnh đạo cơ quan báo chí phải tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý đội ngũ phóng viên, biên tập viên. Trong đó, luôn tập trung và đề cao yêu cầu đổi mới phương thức tuyên truyền, thực hiện tốt mục tiêu tuyên truyền “đúng, trúng, kịp thời, hấp dẫn”.

dsc_0126.jpg
Cơ quan báo chí cần chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng để đội ngũ người làm báo nhận thức sâu sắc làm báo là làm cách mạng, người làm báo là chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng. (Ảnh: Anh Đức).

Đặc biệt, trong quá trình tuyên truyền, phóng viên phải luôn bám sát thực tế cuộc sống, tăng cường xuống cơ sở, nắm bắt thông tin đa chiều, toàn diện; bảo đảm lượng thông tin phong phú, mang tính chất đối thoại hai chiều, qua đó tạo sự hấp dẫn với bạn đọc.

Hơn thế nữa, cơ quan báo chí cần chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng để đội ngũ người làm báo nhận thức sâu sắc làm báo là làm cách mạng, người làm báo là chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng. Trong bối cảnh công nghệ số, Internet phát triển mạnh mẽ hiện nay, sử dụng mạng xã hội để truyền thông chính sách cũng là vấn đề các cơ quan báo chí cần quan tâm thúc đẩy.

Tổng Biên tập Ngô Minh Tuấn nhấn mạnh, để làm tốt công tác này, các cơ quan báo chí cần làm tốt công tác cán bộ và công tác xây dựng Đảng. Cán bộ lãnh đạo, quản lý phải có tư tưởng chính trị đúng đắn; tận tụy, gương mẫu, đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân. Cấp ủy, tổ chức đảng trong cơ quan báo chí phải làm tốt công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên và xây dựng, củng cố tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

Đồng thời, cần tăng cường vai trò quản lý của các cơ quan chủ quản. Bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao, cơ quan chủ quản yêu cầu báo chí thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích của mình, tích cực thông tin định hướng về những chủ trương, nghị quyết của Đảng và chương trình, kế hoạch thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong ngành, địa phương mình, phản ánh thành tựu và kết quả thực hiện các chủ trương đó; qua đó, góp phần đấu tranh, đẩy lùi những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Cùng với đó, tăng cường vai trò và đổi mới công tác định hướng tư tưởng; Phát huy vai trò nòng cốt của các báo, tạp chí của Đảng trong việc nâng cao tính đảng, tính định hướng trong hoạt động báo chí./.

Bài liên quan
 • Báo chí với vai trò tăng lượng thông tin "sạch"
  Báo chí cần có nghĩa vụ vạch trần và dập tắt tin giả cũng như tăng thêm lượng thông tin “sạch” cho công chúng, hạn chế cơ hội cho những đối tượng lợi dụng sự kém hiểu biết, sự tò mò của người dân... để kích động, trục lợi.
Nổi bật Tạp chí Thông tin & Truyền thông
 • Doanh nghiệp còn chuyển đổi số theo phong trào vì sợ bị bỏ lỡ?
  Theo các chuyên gia, nếu như trước đây, một số doanh nghiệp (DN) tiến hành chuyển đổi số (CĐS) khi chưa xác định đúng nhu cầu mà chủ yếu theo phong trào vì sợ bị bỏ lỡ thì hiện nay, họ đã dần nhận thức được, triển khai nghiêm túc và thực chất hơn.
 • Quảng bá du lịch Việt Nam ra thế giới qua hình ảnh Hang Sơn Đoòng
  Đất nước ta có 3/4 địa hình là đồi núi với nhiều hang động đẹp, nhiều khu rừng nguyên sinh, vườn quốc gia rộng lớn và hơn 3.000 km bờ biển đã tạo nên những cảnh đẹp vô cùng phong phú, độc đáo.
 • Bắc Ninh: Phát huy truyền thống hiếu học trên vùng đất khoa bảng
  Bắc Ninh (thuộc vùng Kinh Bắc xưa) là vùng đất địa linh, nhân kiệt và truyền thống hiếu học. Trải qua hàng ngàn năm lịch sử thời phong kiến Việt Nam, gần như cuộc thi nào, những sĩ tử nơi đây cũng có tên trên các bảng vàng khoa cử với các thứ hạng cao nhất...
 • Loại trừ cá độ bóng đá trên không gian mạng
  Với những người đam mê môn túc cầu, tháng 6 là tháng "ăn ngủ cùng trái bóng tròn" với những diễn biến hấp dẫn của các trận đấu tại Giải vô địch bóng đá châu Âu (EURO 2024). Mới chớm vòng đấu bảng, nhưng trên không gian mạng đã tràn ngập những hình ảnh, thông tin về các hình thức cá độ và một số vụ có quy mô lớn (cả về số người và số lượng tiền tham gia) đã được cơ quan công an ngăn chặn, triệt phá.
 • Hỗ trợ NXB Lao động xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử
  Ngày 18/6/2024, Cục Xuất bản, in và phát hành - Bộ TT&TT đã ban hành Kết luận thanh tra số 739/KL-CXBIPH về việc chấp hành quy định của pháp luật về xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử tại Nhà xuất bản (NXB) Lao động.
Đừng bỏ lỡ
 • ASEAN có bị chậm trong cuộc đua băng tần 5G?
  Các quốc gia ASEAN cần cung cấp nhiều phổ tần hơn, đặc biệt là băng tần 3,5 GHz, cho các dịch vụ số thế hệ tiếp theo chạy trên mạng 5G.
 • Công nghệ làm nên những trận bóng đá ấn tượng tại Euro 2024
  Các công nghệ tiên tiến đang góp phần tạo nên một mùa bóng đá Euro 2024 ấn tượng. Việc triển khai và ứng dụng các công nghệ này đã làm thay đổi mọi thứ, từ cách điều hành trận đấu cho đến trải nghiệm xem của người hâm mộ.
 • Tờ báo giấy lâu đời nhất thế giới đã tự hồi sinh như thế nào?
  Đối mặt với tình trạng sắp phải đóng cửa, tờ báo Wiener Zeitung 320 tuổi của Áo đã trải qua một cuộc đổi mới triệt để - từ công báo của chính phủ trở thành cơ quan báo chí đa kênh, xuất bản số - chỉ sau một thời gian ngắn.
 • Hải Dương – “miền đất hứa” cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước
  Thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước được tỉnh Hải Dương xác định là một trong những nhiệm vụ kinh tế, chính trị quan trọng. Chính vì vậy, thời gian qua, các cấp chính quyền tỉnh Hải Dương đã tập trung nguồn lực, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để giúp địa phương thành điểm đến lý tưởng, an toàn cho các nhà đầu tư.
 • Hải quan Việt Nam đẩy mạnh hợp tác quốc tế để phát triển bền vững
  Xác định hợp tác quốc tế chính là cánh cửa mở ra cơ hội phát triển bền vững, thời gian qua, Hải quan Việt Nam đã linh hoạt trong các mối quan hệ song phương và đa phương để thu về nhiều kết quả nổi bật.
 • AI đẩy nhanh quá trình quản lý lỗ hổng
  Với khả năng phân tích, dự báo và tự động hóa, AI đang định hình lại nhiều lĩnh vực kinh doanh, đáng chú ý nhất là an ninh mạng.
 • Mỗi tác phẩm báo chí chuẩn mực về nội dung, hiện đại trong phương pháp thể hiện
  Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: "Mỗi tác phẩm báo chí phải là một sản phẩm văn hóa tinh thần có giá trị và giá trị sử dụng cao, chuẩn mực về nội dung, tươi mới và hấp dẫn về hình thức, hiện đại trong phương pháp thể hiện và phương thức phát hành".
 • “Không để báo chí tự bươn chải với thị trường”
  “Báo chí phải truyền đi khát vọng về một Việt Nam hùng cường, lan tỏa, biến khát vọng đấy thành động lực để đưa Việt Nam trở thành nước công nghiệp hàng đầu”, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Mạnh Hùng đã chia sẻ với Báo Nhân Dân trong dịp Kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6/2024.
 • Ra mắt sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
  Chiều 21/6, nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2024), 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2024), tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng "Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc".
 • Nhận thức là yếu tố quan trọng nhất trong  phòng chống ransomware
  Theo các chuyên gia, nâng cao nhận thức cho người dùng là điều quan trọng nhất trong việc bảo đảm an toàn thông tin (ATTT), nhất là trước các cuộc tấn công mã độc tống tiền (ransomware).
Nâng cao tính Đảng, tính định hướng qua việc tuyên truyền “đúng, trúng, kịp thời, hấp dẫn”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO