Quảng Nam yêu cầu các cơ quan thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, giải quyết TTHC

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Chỉ thị số 12/CT-UBND về tăng cường khai thác, sử dụng Cổng Dịch vụ công (DVC), Hệ thống thông tin một cửa điện tử, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn tỉnh.
09:29 AM 19/05/2020 In bài viết này

Theo UBND tỉnh Quảng Nam, với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, tỉnh đã đưa vào vận hành Hệ thống thông tin một cửa điện tử và Cổng DVC tỉnh tại địa chỉ http://dichvucong.quangnam.gov.vn; đồng thời, cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ Chính phủ giao về công bố, đăng tải công khai dữ liệu TTHC; xử lý phản ánh, kiến nghị; liên thông, tích hợp dữ liệu; xử lý hồ sơ, TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Tuy nhiên, việc khai thác, sử dụng Cổng DVC, Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh tại các Sở, ban, ngành và địa phương vẫn còn hạn chế. Tình trạng giải quyết hồ sơ chậm trễ, quá thời hạn quy định chưa được khắc phục. Chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên một số lĩnh vực còn hình thức.

Nhiều hồ sơ TTHC liên thông giữa cơ quan chuyên môn cấp tỉnh với các cơ quan ngành dọc, liên thông TTHC giữa các cơ quan không cùng cấp chưa bảo đảm thời gian giải quyết. Số lượng hồ sơ DVC mức độ 3, 4 trên Cổng DVC tỉnh thấp, chưa đạt mục tiêu đề ra.

tQuảng Nam đẩy mạnh sử dụng Cổng DVC, nâng cao chất lượng giải quyết TTHC - Ảnh 1.

DVC mang đến sự tiện lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Đến nay vẫn còn gần 50% UBND cấp xã chưa sử dụng Hệ thống thông tin một cửa điện tử tập trung của tỉnh để giải quyết TTHC, cập nhật thông tin, trạng thái hồ sơ thủ tục, liên thông dữ liệu theo quy định. Nguyên nhân là do các cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thực sự quan tâm đúng mức và nghiêm túc thực hiện Nghị định 61 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC cũng như các nhiệm vụ UBND tỉnh giao; thiếu kiên quyết trong công tác chỉ đạo, đôn đốc kiểm tra thực hiện DVC trực tuyến; phối hợp giữa các Sở, ban, ngành liên quan trong quản lý, vận hành Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh chưa tốt.

Một số nhiệm vụ cần làm ngay

Để đẩy mạnh công tác cải cách TTHC, tăng cường hiệu quả khai thác, sử dụng Cổng DVC, Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh, nâng cao chất lượng giải quyết hồ sơ, thủ tục theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, UBND tỉnh yêu cầu: Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp xã trực tiếp chỉ đạo việc tổ chức thực hiện công tác cải cách TTHC, ứng dụng CNTT phục vụ xây dựng Chính quyền điện tử; triển khai tốt việc sử dụng Hệ thống thông tin một cửa điện tử tập trung của tỉnh để giải quyết TTHC, cập nhật trạng thái hồ sơ thủ tục và liên thông dữ liệu đảm bảo 100% hồ sơ giải quyết TTHC được theo dõi tình hình thực hiện thông qua Hệ thống này.

UBND tỉnh cũng chỉ đạo các cơ quan khẩn trương tổ chức lại Bộ phận Một cửa theo đúng hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ; chấn chỉnh việc giải quyết TTHC tại cơ quan, đơn vị, hạn chế tối đa việc người dân, doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần; Khắc phục ngay tình trạng quá hạn trong giải quyết TTHC; thực hiện nghiêm việc xin lỗi cá nhân, tổ chức khi để xảy ra tình trạng chậm, trễ hẹn.

Các cơ quan tiến hành chuyển đổi hồ sơ giấy thành hồ sơ điện tử tại Bộ phận Một cửa các cấp; chuẩn hóa, sơ đồ hóa hệ thống quy trình nội bộ giải quyết TTHC, giải quyết TTHC liên thông để áp dụng thống nhất. Tổ chức đánh giá việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo quy định; kịp thời động viên, khen thưởng cán bộ, công chức, viên chức làm tốt công tác giải quyết TTHC và xử lý nghiêm, thay thế cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm. Cải tiến quy trình cung cấp DVC trực tuyến mức độ 3, 4 theo Danh mục đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, bảo đảm tính thân thiện, đơn giản, dễ sử dụng.

UBND tỉnh yêu cầu Sở TT&TT khẩn trương hoàn thiện Cổng DVC và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh bảo đảm thống nhất, đồng bộ, dễ sử dụng, đáp ứng tính năng kỹ thuật theo quy định của Bộ TT&TT và khai thác, sử dụng được trên các thiết bị di động thông minh. Tham mưu ban hành Quy chế xây dựng, quản lý, vận hành Cổng DVC, Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh theo Nghị định 61 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC , Nghị định 45 về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử.

Các cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử thực hiện liên thông giải quyết TTHC; thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, giải quyết TTHC tại Bộ phận một cửa các cấp theo Danh mục được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Sở Nội vụ được giao nhiệm vụ chủ trì hướng dẫn lưu trữ điện tử trong Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh và tại Bộ phận Một cửa các cấp theo quy định; Đề xuất chế độ, chính sách đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, kỹ năng cho công chức đầu mối kiểm soát TTHC và tại Bộ phận Một cửa các cấp; Gắn trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình giải quyết TTHC, sử dụng Cổng DVC, Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh với đánh giá thi đua, khen thưởng hằng năm của tập thể, cá nhân.

Văn phòng UBND tỉnh chủ trì thực hiện rà soát, chuẩn hóa TTHC đã được công bố, công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia, đảm bảo đồng bộ thông tin, dữ liệu với Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh và Cổng thông tin điện tử tỉnh, trang thông tin của các cơ quan, đơn vị.

Trường Thanh
Xem thêm