Chuyển đổi số

Tái cấu trúc quy trình cung cấp dịch vụ công thiết yếu để giảm tối đa giấy tờ, thời gian và chi phí của người dân, DN

AD 11/02/2024 23:25

Để tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án 06 trong năm 2024, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quán triệt và thực hiện đồng bộ, thống nhất, kịp thời, hiệu quả những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

anh-06-16891684029531997405479-17-0-517-800-crop-16891684152871692101447.jpg
Ảnh minh họa

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 11/2/2024 về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số (CĐS) quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo.

Chỉ thị nêu rõ, thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển hạ tầng thông tin, viễn thông, tạo nền tảng CĐS quốc gia, từng bước phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, việc triển khai Đề án “phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ CĐS quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06) là nội dung quan trọng, đột phá để thực hiện chiến lược, tạo ra nhiều tiện ích, dịch vụ, mang lại lợi ích thiết thực, phục vụ người dân, doanh nghiệp (DN) tốt hơn, hiệu quả hơn.

Thủ tướng chỉ đạo Bộ trưởng các bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục duy trì quyết tâm chính trị cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án 06 tại cơ quan, địa phương mình trong năm 2024; Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ theo ngành, lĩnh vực hàng tuần, hàng tháng và công bố cụ thể kết quả, tiện ích người dân, DN được hưởng.

Khẩn trương khắc phục nhiệm vụ chậm tiến độ, đẩy nhanh tiến độ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC

Chỉ thị nêu rõ các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương khắc phục những nhiệm vụ chậm tiến độ đã đề ra; Tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ, hoàn thành việc cung cấp dịch vụ công (DVC) thiết yếu trên Cổng DVC quốc gia (DVCQG), bảo đảm cắt giảm tối đa giấy tờ, thời gian đi lại và chi phí tuân thủ của người dân, DN; Xây dựng, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quy trình điện tử liên thông đối với các nhóm thủ tục hành chính (TTHC) liên thông, hoàn thành trong tháng 4/2024.

Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trong quá trình tiếp nhận, giải quyết TTHC, gắn việc số hóa với việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức trong quá trình giải quyết TTHC, không yêu cầu người dân, DN cung cấp giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC đã được số hóa theo đúng quy định…

tthcc-binh-dinh.jpeg
Ảnh minh hoạ

Đề ra lộ trình hoàn thành 9 nhóm mục tiêu giai đoạn 2023 - 2025

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung triển khai các nhiệm vụ trong năm 2024, trong đó, ban hành Kế hoạch triển khai Đề án 06 trong năm 2024, đề ra lộ trình để hoàn thành 9 nhóm mục tiêu của Đề án 06 trong giai đoạn 2023 - 2025. Bố trí kinh phí triển khai Đề án 06 đảm bảo hiệu quả, hoàn thành trong tháng 02/2024.

Chỉ thị cũng yêu cầu tiến hành rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo phạm vi, chức năng, nhiệm vụ được giao để ban hành hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành, sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật phục vụ kết nối, khai thác dữ liệu giữa Trung tâm dữ liệu quốc gia (TTDLQG) và các cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG), CSDL chuyên ngành.

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với TTDLQG xây dựng phương án đồng bộ dữ liệu con người theo phạm vi quản lý về TTDLQG theo lộ trình phù hợp với tiến độ xây dựng, vận hành TTDLQG; Rà soát, bổ sung các điều kiện bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống thông tin thuộc thẩm quyền quản lý của bộ, ngành, địa phương theo tiêu chuẩn của TTDLQG.

Cung cấp các tiện ích cho người dân, quản lý xã hội trên ứng dụng VNeID

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chủ trì tham mưu trình Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị xây dựng Luật bảo vệ dữ liệu cá nhân và đề nghị xây dựng Luật dữ liệu trong Quý II/2024; chỉ đạo cung cấp dịch vụ xác thực điện tử theo quy định Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 5/9/2022 của Chính phủ.

Đồng thời, cung cấp các tiện ích cho người dân, quản lý xã hội trên ứng dụng VNeID, đặc biệt là quản lý xã hội như tố giác tội phạm, phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, khai báo tạm trú, tạm vắng…; tích hợp ứng dụng VNeID với các dịch vụ cho người dân như dịch vụ ngân hàng, mua sắm, thanh toán, giáo dục, y tế, tiện ích cho đối tượng yếu thế...

Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan xây dựng Nghị định quy định danh mục CSDLQG; việc xây dựng, cập nhật, duy trì và khai thác, sử dụng CSDLQG theo trình tự, thủ tục rút gọn, hoàn thành trong tháng 2/2024; chủ trì xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 73/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước, hoàn thành trong tháng 9/2024.

Đồng thời, xây dựng, tham mưu trình Chính phủ Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Viễn thông, trong đó nghiên cứu, bổ sung quy định sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 của công dân để đăng ký thuê bao, hoàn thành trong tháng 10/2024.

Chỉ thị cũng nêu rõ Bộ Tư pháp kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các CSDL của ngành Tư pháp như CSDL hộ tịch điện tử, CSDL quốc tịch, CSDL lý lịch tư pháp với CSDLQG về dân cư, hoàn thành trong tháng 6/2024; Chủ trì, phối hợp Bộ Công an triển khai cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID tại Thừa Thiên Huế trước khi đề xuất nhân rộng trên toàn quốc, hoàn thành trong Quý I/2024.

Xây dựng, trình Thủ tướng ban hành Danh mục các nhóm TTHC liên thông điện tử

Chỉ thị nêu rõ, Văn phòng Chính phủ (VPCP) chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương thực hiện tích hợp, kết nối và chia sẻ dữ liệu giữa Cổng DVCQG, Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh với CSDLQG về đăng ký DN, hoàn thành trong Quý I/2024.

Bên cạnh đó, xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục các nhóm TTHC liên thông điện tử, tích hợp cung cấp trên Cổng DVCQG năm 2024, hoàn thành trong tháng 02/2024.

Thủ tướng yêu cầu VPCP xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định về 02 DVC liên thông "đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi và đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú – trợ cấp mai táng phí" theo trình tự thủ tục rút gọn. Hoàn thành trong tháng 4/2024.

VPCP chủ trì hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương thực hiện tích hợp, kết nối, chia sẻ, khai thác kết quả số hóa hồ sơ và kết quả giải quyết TTHC điện tử giữa các hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh thông qua Cổng DVCQG, hoàn thành trong Quý I/2024.

Đồng thời, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Nội vụ, Bộ TT&TT, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính và các địa phương có liên quan xây dựng Mô hình mẫu về Bộ phận một cửa cung cấp DVC theo hướng kết hợp bộ phận một cửa của các đơn vị hành chính các cấp trên địa bàn, tổ chức thí điểm trong năm 2024 tại các địa phương: TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Quảng Ninh, tỉnh Bình Dương và đánh giá, tổng kết để phát triển mô hình trên diện rộng.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội và các đơn vị có liên quan nghiên cứu, xây dựng phương án cấp "Tài khoản an sinh xã hội" để mỗi người dân Việt Nam có tài khoản an sinh xã hội (ASXH) gắn với số định danh cá nhân trên ứng dụng VNeID được nhận chi trả ASXH qua tài khoản theo yêu cầu. Kết nối CSDL về giáo dục nghề nghiệp, CSDL về lao động việc làm với CSDLQG về dân cư, hoàn thành trong tháng 9/2024.

Bộ Y tế phối hợp với Bộ Công an, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam và TP. Hà Nội tổ chức hướng dẫn các cơ sở y tế và người dân sử dụng thông tin sổ sức khỏe điện tử trên VNeID; Đánh giá kết quả, xây dựng Kế hoạch triển khai nhân rộng toàn quốc bắt đầu từ tháng 6/2024.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tham mưu ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện Thông báo số 3307/TB-TTKQH ngày 18/1/2024 thông báo kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc giải trình quy định tại Khoản 1 Điều 6 của Luật Đầu tư công; Ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 105/2020/TT-BTC và Thông tư 19/2021/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế đối với cá nhân khi triển khai sử dụng số định danh cá nhân thay cho mã số thuế; Hoàn thiện hệ thống CNTT đối với hóa đơn điện tử, bảo đảm việc tiếp nhận, kết nối thông tin hóa đơn điện tử của cơ quan thuế đảm bảo thông suốt, thuận lợi, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế, hoàn thành trong tháng 3/2024.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Tài chính chỉ đạo Ủy ban chứng khoán Nhà nước đối soát, xác thực thông tin với CSDLQG về dân cư, làm sạch dữ liệu nhà đầu tư chứng khoán và người được cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán, hoàn thành trong tháng 3/2024.

Bộ KH&ĐT nghiên cứu xây dựng Đề án về xây dựng CSDL doanh nghiệp trình Thủ tướng Chính phủ, hoàn thành trong tháng 6/2024. Tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 – 2025 từ dự án chậm triển khai, chậm hoàn thiện thủ tục sang dự án thuộc Đề án 06 theo đề xuất của các Bộ, cơ quan Trung ương; Đôn đốc các địa phương chủ động bố trí vốn ngân sách địa phương để thực hiện dự án thuộc Đề án 06, hoàn thành trong tháng 2/2024.

Trong khi đó, Bộ Giao thông vận tải được yêu cầu rà soát, làm sạch dữ liệu Giấy phép lái xe và đồng bộ dữ liệu trên ứng dụng VNeID. Phối hợp Bộ Công an triển khai giải pháp sử dụng Giấy phép lái xe trên ứng dụng VNeID tại Bình Dương, hoàn thành trong năm 2024.

Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ TT&TT và các cơ quan liên quan hướng dẫn vị trí việc làm, chế độ chính sách đối với nhân sự thực hiện quản trị, vận hành, phát triển hệ thống thông tin của TTDLQG, hoàn thành trong tháng 3/2024.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng đẩy nhanh tiến độ kết nối, chia sẻ giữa Hệ thống thông tin nhà ở và thị trường bất động sản với CSDL đất đai quốc gia, CSDLQG về dân cư, hoàn thành trong tháng 5/2024; Thẩm định dự án xây dựng TTDLQG theo đề xuất của Bộ Công an.

Đối với NHNN Việt Nam, Thủ tướng yêu cầu chỉ đạo các tổ chức tín dụng nghiên cứu ứng dụng giải pháp chấm điểm khả tín trong hoạt động cho vay, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng, phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động tín dụng đen, bảo đảm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, hoàn thành trong tháng 3/2024.

BHXH Việt Nam nhân rộng triển khai ứng dụng xác thực thông tin sinh trắc trên Căn cước công dân (CCCD) gắn chip tại Bộ phận một cửa của Cơ quan BHXH trên phạm vi toàn quốc, hoàn thành trong năm 2024. Tiếp tục triển khai tích hợp thông tin Sổ BHXH trên ứng dụng VneID.

Thúc đẩy cấp tài khoản ASXH cho các đối tượng hưởng chính sách chưa có tài khoản

Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai 12 nhiệm vụ trong năm 2024, trong đó tập trung phối hợp với các cơ quan liên quan thúc đẩy cấp tài khoản ASXH cho các đối tượng hưởng chính sách chưa có tài khoản; Chỉ đạo chi trả trợ cấp ASXH không dùng tiền mặt cho 100% người dân đã có tài khoản.

Đồng thời, chủ trì, phối hợp Bộ Công an, Bộ TT&TT triển khai đào tạo tập huấn cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức địa phương về an ninh an toàn thông tin, ưu tiên hình thức điện tử trên phần mềm đào tạo trực tuyến (MOOC). Hoàn thành trước ngày 01/7/2024; Tổ chức xây dựng CSDL đất đai trong phạm vi địa phương, bảo đảm kết nối, tích hợp, liên thông với CSDLQG về đất đai và CSDLQG về dân cư, khẩn trương hoàn thành, đưa vào vận hành trong năm 2025.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng chỉ đạo UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai các mô hình, giải pháp ứng dụng tiện ích từ nền tảng CSDLQG về dân cư, Căn cước công dân và định danh điện tử để đẩy mạnh thực hiện Đề án 06 và thực hiện lộ trình theo Kế hoạch đã ban hành. Chỉ đạo tiếp tục đảm bảo hạ tầng và đẩy nhanh tiến độ số hóa dữ liệu, đặc biệt đối với các lĩnh vực hộ tịch, đất đai, lao động việc làm.

Đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ giao Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), Thông tấn xã Việt Nam, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương, địa phương tuyên truyền chính sách pháp luật và mục tiêu, lợi ích triển khai Đề án 06, tài khoản định danh điện tử, CCCD gắn chip, trung tâm dữ liệu để tạo nhận thức chung và sự đồng thuận trong nhân dân./.

Bài liên quan
Nổi bật Tạp chí Thông tin & Truyền thông
Đừng bỏ lỡ
Tái cấu trúc quy trình cung cấp dịch vụ công thiết yếu để giảm tối đa giấy tờ, thời gian và chi phí của người dân, DN
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO