CSDL hộ tịch của TP. Hồ Chí Minh được đưa vào kho dữ liệu dùng chung trong năm 2021

Để tiếp tục mở rộng Kho dữ liệu dùng chung của TP. Hồ Chí Minh (TP. HCM), theo Sở TT&TT TP. HCM, thành phố đang triển khai số hóa, tạo lập cơ sở dữ liệu (CSDL) về hộ tịch, dự kiến hoàn thành hạng mục đưa vào phục vụ Kho dữ liệu dùng chung trong năm 2021.
14:50 PM 23/02/2021 In bài viết này

Năm 2021 tiếp tục mở rộng Kho dữ liệu dùng chung của thành phố

Triển khai kho dữ liệu dùng chung của TP. HCM, theo Sở TT&TT TP. HCM, thành phố đã triển khai Hệ thống tích hợp và chia sẻ dữ liệu (Data Integration Platform – DIP) và Hệ thống tích hợp lưu trữ và chia sẻ dữ liệu phi cấu trúc (File Storage Platform - FSP), nhằm tích hợp tự động các cơ sở dữ liệu (CSDL) từ các nguồn CSDL khác nhau về Kho dữ liệu dùng chung của thành phố.

Tháng 01/2019, Kho dữ liệu dùng chung của thành phố (giai đoạn 1) đi vào hoạt động tại Công viên phần mềm Quang Trung trên cơ sở tích hợp các dữ liệu hiện có của các sở, ban, ngành như CSDL văn bản điện tử, CSDL một cửa điện tử, CSDK khiếu nại tố cáo, CSDL đường dây nóng, CSDL đăng ký doanh nghiệp (DN), CSDl hộ kinh doanh cá thể, CSDL đầu tư nước ngoài, CSDL dự án đầu tư công, CSDL cơ sở giáo dục, CSDL địa chính, CSDL cơ sở khám chữa bệnh, CSDL chứng chỉ hành nghề y, CSDL dịch vụ giáo dục,...

Để phục vụ nhu cầu chia sẻ, khai thác dữ liệu, thành phố đã triển khai thử nghiệm Cổng dữ liệu của thành phố https://data.hochiminhcity.gov.vn. Đây là nơi khai thác tập trung Kho dữ liệu dùng chung của thành phố, phục vụ cho nhu cầu kết nối, chia sẻ, khai thác dữ liệu của các cơ quan nhà nước trên địa bàn.

CSDL hộ tịch của TP. HCM được đưa vào kho dữ liệu dùng chung trong năm 2021 - Ảnh 1.

Giao diện Cổng dữ liệu TP. HCM

Cổng dữ liệu cung cấp các thông tin như các bộ dữ liệu được chia sẻ; mô tả cấu trúc dữ liệu; các hướng dẫn kỹ thuật để khai thác dữ liệu; các phương thức, giải pháp kỹ thuật để khai thác, sử dụng dữ liệu. Một số dữ liệu đã chia sẻ cho các sở, ban, ngành, quận, huyện khai thác và sử dụng, bao gồm: thông tin doanh nghiệp (DN), hộ kinh doanh cá thể, giao dịch đảm bảo, dữ liệu về đăng ký quyền sử dụng nhà ở, đất ở.

Về dữ liệu mở, thành phố đã triển khai thử nghiệm Cổng thông tin dữ liệu mở tại địa chỉ https://opendata.hochiminhcity.gov.vn, đã cung cấp dữ liệu mở về: cơ sở khám chữa bệnh; chứng chỉ hành nghề y; cơ sở giáo dục; dịch vụ giáo dục; dự án đầu tư nước ngoài; dự án đầu tư công.

Để tiếp tục mở rộng Kho dữ liệu dùng chung của thành phố, thành phố đang triển khai số hóa, tạo lập CSDL về hộ tịch, dự kiến hoàn thành hạng mục đưa vào phục vụ Kho dữ liệu dùng chung trong năm 2021. Đồng thời, thành phố đã hoàn thành việc thu thập phiếu thông tin dân cư thường trú, sẵn sàng triển khai xây dựng CSDL dân cư theo kế hoạch của Bộ Công an.

Ngoài ra, TP. HCM đang triển khai thử nghiệm bản đồ số dùng chung. Trên cơ sở đó sẽ thực hiện tích hợp các dữ liệu chuyên ngành để hoàn thiện phương án xây dựng bản đồ số dùng chung của thành phố.

Đặc biệt, nhằm tạo hành lang pháp lý cho Kho dữ liệu dùng chung, thành phố đã ban hành các quyết định: Quyết định số 5086/QĐ-UBND ngày 28/11/2019 về Quy chế tích hợp, quản lý, vận hành, khai thác Kho dữ liệu dùng chung của thành phố; Quyết định số 5186/QĐ-UBND ngày 09/12/2019 về ban hành Danh mục điện tử dùng chung; Quyết định số 5187/QĐ-UBND ngày 09/12/2019 về ban hành Danh mục dữ liệu DN dùng chung; Quyết định số 5188/QĐ-UBND ngày 09/12/2019 về ban hành Danh mục dữ liệu người dân dùng chung; Quyết định số 1123/QĐ-UBND ngày 31/3/2020 về ban hành Danh mục dữ liệu không gian dùng chung.

Cơ quan nhà nước có trách nhiệm chia sẻ dữ liệu thuộc danh mục dữ liệu dùng chung về Kho dữ liệu dùng chung

Được biết, từ năm 2018, UBND TP. HCM đã ban hành Kế hoạch triển khai xây dựng kho dữ liệu dùng chung và phát triển hệ sinh thái dữ liệu mở của thành phố. Năm 2019, UBND TP. HCM ban hành Quyết định số 5086/QĐ-UBND về quy chế tích hợp, quản lý, vận hành, khai thác Kho dữ liệu dùng chung của thành phố.

Theo đó, Kho dữ liệu dùng chung của TP. HCM xây dựng dựa trên các nền tảng là CSDL người dân, CSDL DN, CSDL bản đồ số và CSDL danh mục dùng chung trên cơ sở tích hợp dữ liệu, chia sẻ, dùng chung các CSDL tại các sở, ban, ngành, quận, huyện.

CSDL hộ tịch của TP. HCM được đưa vào kho dữ liệu dùng chung trong năm 2021 - Ảnh 2.

Kiến trúc kho dữ liệu dùng chung TP. HCM

Việc tích hợp, kết nối, chia sẻ, sử dụng, khai thác Kho dữ liệu dùng chung đều được thực hiện thông qua nền tảng tích hợp và chia sẻ dữ liệu của thành phố với cơ chế định danh, xác thực, phân quyền người sử dụng.

Việc truy cập, khai thác Kho dữ liệu dùng chung của TP được thực hiện qua các dịch vụ truy cập trực tuyến, di động, các giao diện lập trình ứng dụng, các phương thức, giải pháp kỹ thuật khai thác dữ liệu khác. Một phần của Kho dữ liệu dùng chung của Thành phố sẽ được chia sẻ cho người dân, tổ chức phi chính phủ, DN thông qua các dịch vụ dữ liệu mở để khai thác sử dụng để tạo giá trị gia tăng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội cho thành phố.

Về địa chỉ truy cập Kho dữ liệu dùng chung thành phố, các đơn vị thực hiện truy cập Kho dữ liệu dùng chung của thành phố thông qua Cổng thông tin dữ liệu của thành phố tại địa chỉ https://data.hochiminhcity.gov.vn theo tài khoản được cấp phát và phân quyền truy cập dữ liệu.

Về nguyên tắc chung, việc quản lý, tích hợp, chia sẻ, khai thác Kho dữ liệu dùng chung phải phù hợp với kiến trúc chính quyền điện tử thành phố. Dữ liệu hình thành trong hoạt động của cơ quan nhà nước là tài sản của thành phố, cần được bảo tồn, chia sẻ và khai thác nhằm phục vụ các hoạt động của cơ quan nhà nước, hướng tới phục vụ người dân, tổ chức, DN.

Cơ quan nhà nước phải có trách nhiệm chia sẻ dữ liệu thuộc danh mục dữ liệu dùng chung về Kho dữ liệu dùng chung của thành phố; không thu thập, tổ chức thu thập lại dữ liệu nếu đã được chia sẻ từ Kho dữ liệu dùng chung của thành phố, trừ trường hợp dữ liệu sẵn có không đảm bảo yêu cầu về chất lượng theo tiêu chuẩn, quy chuẩn chuyên ngành đặc thù hoặc pháp luật có quy định khác.

Dữ liệu dùng chung của thành phố cần được đồng bộ, thống nhất và có tài liệu mô tả chi tiết; đồng thời cần được quản lý tập trung trong hệ thống quản lý dữ liệu tổng thể của thành phố. Dữ liệu dùng chung của thành phố cũng cần được chuẩn hóa theo đúng các yêu cầu của các bộ, ngành Trung ương để có thể sẵn sàng tích hợp các CSDL cấp quốc gia khi có yêu cầu.

Ngoài ra, dữ liệu dùng chung phải đảm bảo tính cập nhật và chính xác. Việc quản lý, tích hợp, chia sẻ, khai thác Kho dữ liệu dùng chung phải tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn thông tin mạng.

Các hành vi bị nghiêm cấm bao gồm: Cản trở hoạt động kết nối, quyền khai thác và sử dụng dữ liệu hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật; Mua bán, chia sẻ dữ liệu vi phạm quy định tại quy chế này và quy định của pháp luật có liên quan; Vi phạm các quy định về quyền sở hữu trí tuệ, bản quyền tác giả khi kết nối, chia sẻ dữ liệu; Làm sai lệch, giảm tính chính xác của dữ liệu trong quá trình kết nối, chia sẻ, khai thác Kho dữ liệu dùng chung; Lưu trữ dữ liệu trái phép hoặc sử dụng dữ liệu vào mục đích xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân; Phá hoại cơ sở hạ tầng thông tin, làm gián đoạn việc kết nối, chia sẻ, khai thác Kho dữ liệu dùng chung.

Trong Quyết định phê duyệt chương trình Triển khai đề án xây dựng TP. HCM trở thành đô thị thông minh đến năm 2025 vừa được ban hành, xây dựng kho dữ liệu dùng chung và phát triển hệ sinh thái dữ liệu mở thành phố là 1 trong 4 trọng tâm của đề án đô thị thông minh TP. HCM.

Hoàng Linh
Xem thêm